บรรณาธิการ / Editor

อ.ดร. นฤมล อรุโณทัย, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ / Editorial Board

sayamol charoenratana, Chulalongkorn University Social Research Institute, Thailand

ผู้ทรงคุณวุฒิ

แบ๊งค์ งามอรุณโชติ, Thailand

อ.ดร. เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว, สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, Thailand

Tawan Wannarat

ผศ.ดร. ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), Thailand