Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).

  บทความนี้ไม่เคลตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการส่งให้วารสารอื่น

 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.

  ไฟลล์ที่ส่งมาอยู่ในรูปแบบของ  Microsoft Word เท่านั้น (สำหรับการส่งครั้งแรก)

 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • รูปแบบตามที่กำหนดไว้

  The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.

 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

คำแนะนำสำหรับการเตรียมต้นฉบับ • ต้นฉบับพิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows ความยาว 10-20 หน้า กระดาษ A4 หรือไม่เกิน 7,000 ตัวอักษร

 • มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 350 ตัวอักษร

 • ระบุ ชื่อของผู้เขียน หน่วยงานที่สังกัด ตำแหน่งทางวิชาการ / ประวัติผู้เขียนโดยย่อ(ถ้ามี)

 • ผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ต้นฉบับ เช่น ตัวสะกด วรรคตอน และความเหมาะสม ความสละสลวยของการใช้ภาษา และควรแบ่งบทความให้ชัดเจนดังนี้

  • บทความวิชาการ หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนออย่างสมบูรณ์ และมีลำดับเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ตามหลักวิชาการ โดยมีการสรุปประเด็น อาจเป็นการนำความรู้ กรอบแนวคิดและทฤษฎีจากแหล่งต่าง ๆ มาสังเคราะห์ โดยที่ผู้เขียนสามารถให้ทัศนะทางวิชาการผ่านมุมมองของตนเองได้อย่างเด่นชัด และเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่าน

  • บทความวิจัย ควรให้มีการนำเสนอการวิจัยและผลที่ได้รับอย่างเป็นระบบโดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (สามารถมีหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แตกต่างได้)

   • บทนำ (Introduction) ที่ครอบคลุมความสำคัญและที่มาของปัญหาวิจัยพร้อมทั้งเสนอภาพรวมของบทความ

   • ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)

   • วิธีการวิจัย (Research Methodology) ที่สามารถอธิบายวิธีดำเนินการวิจัยรวมถึงการเก็บข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยอย่างชัดเจน

   • ผลการศึกษา (Research Finding)

   • อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (Discussion/Conclusion)

   • เอกสารอ้างอิง (References)

 • ผลงานวิชาการที่ส่งมาต้องไม่ได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน

 • กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความที่ส่งมาและเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิคัดกรองบทความ เพื่อพิจารณาคุณภาพความเหมาะสมของบทความก่อนการจัดพิมพ์

  • ในกรณีที่ผลการพิจารณาให้จัดพิมพ์ได้ หรือต้องมีการปรับปรุงแก้ไขก่อน กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ โดยผู้เขียนจะต้องดำเนินการปรับแก้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตกแต่งต้นฉบับความถูกต้องตามหลักภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

  • ในกรณีที่ผลการพิจารณาไม่สามารถจัดพิมพ์ได้ กองบรรณาธิการจะแจ้งและส่งต้นฉบับผลงานคืนแก่ผู้เขียน • ลิขสิทธ์ของผลงาน ทัศนะและข้อคิดเห็นในวารสารวิจัยสังคมเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน มิใช่ทัศนะและข้อเขียนของกองบรรณาธิการ หรือสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ประสงค์จะนำข้อความใดๆ ไปผลิต/เผยแพร่ซ้ำต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนและกองบรรณาธิการวารสารวิจัยสังคมว่าด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์


ตัวอักษร


ประเภทบทความ ตัวอักษร ขนาดตัวอักษร
บทความภาษาไทย TH SarabunPSK 15 พอยน์
บทความภาษาอังกฤษ Times New Roman 12 พอยน์


การอ้างอิงเอกสาร


ผู้ส่งบทความจะต้องมีการเขียนอ้างอิงเอกสารอื่นหรือเขียนแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้ในตอนท้ายของบทความ โดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ APA Style ซึ่งผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการอ้างอิงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วารสารวิจัยสังคัมกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยผู้ส่งบทความต้องยึดตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้


การอ้างชื่อบทความในวารสาร
 • หลักเกณฑ์


  ภาษาไทย

  ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ฉบับที่, เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

  ภาษาอังกฤษ

  Surname, initial. (year). title. journal name, volume, page number.
 • ตัวอย่าง


  ภาษาไทย

  อาณัติ ลีมัคเดช. (2556). การส่งสัญญาณด้วยรางวัลรับผิดชอบต่อสังคม : กรณีศึกษาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ, 139, 27-42.

  ภาษาอังกฤษ

  Jarutakanont, S. & Supattarakul, S. (2013). Market Reaction to Management Earnings Forecasts in Thailand. Journal of Business Administration, 138, 63-79.
การอ้างชื่อหนังสือ
 • หลักเกณฑ์


  ภาษาไทย

  ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

  ภาษาอังกฤษ

  Surname, initial. (year). title. place of publication: publisher.
 • ตัวอย่าง


  ภาษาไทย

  สุชาติ บ่อเกิดมานะ. (2553). การบริหารเวลา สำหรับองค์กรยุคใหม่. กรุงเทพ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

  ภาษาอังกฤษ

  Sriquan, N. (2012). Transforming Key Performance Indicators for Organization. Bangkok: Thammasat Printing House.
โดยทุกเอกสารที่มีการอ้างอิงที่เป็นภาษาไทย จะต้องมีการแปลเอกสารนั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษกำกับ โดยเพิ่มรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษเป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยเสมอ


ตัวอย่างการอ้างอิงเอกสาร • นภดล ร่มโพธิ์. (2554). การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

 • ศจี ศิริไกร. (2555). ธุรกิจไทยกับการใช้ความรู้บริหารการปฏิบัติการ. วารสารบริหารธุรกิจ, 134, 46-64.

 • Tiatasin, K. & Rotchanakitumnuai, S. (2012). IT Risk Management for E-Government Implementation Success. Journal of Business Administration, 135, 61-72.


Translated Thai References (ส่วนที่ให้แปลรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษเพิ่มเติม) • Rompho, N. (2011). Organizational Performance Measurement. Bangkok: Thammasat University Press.

 • Sirikrai, S. (2012). Operations Management in Thai Business. Journal of Business Administration, 134, 46-64.


 


ดาวน์โหลดตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับ (Template)