Vol 39, No 2 (2016)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

Table of Contents

บทความพิเศษ Special Article

โครงการหลวง: รอยต่อระหว่างรัฐกับภาคประชาสังคม pdf
อมรา พงศาพิชญ์ 1-34

บทความวิจัย Research Article

“ให้คุณค่า” “สนับสนุน” แต่อย่า “ตีตรา”: หนทางสู่การสร้างสังคมที่เอื้อต่อ “ความเป็นแม่” pdf
ภัทรพรรณ ทำดี 35-74
บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกผักเศรษฐกิจ pdf
ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ 75-108
อันดามัน: ความรู้ท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมเชิงวัฒนธรรม การเมืองเรื่องความรู้ และความเป็นธรรมทางสังคมด้านสุขภาวะ pdf
ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ 109-138
คุณภาพชีวิตในการทำงาน: แรงงานต่างด้าวที่ทำงานรับใช้ในบ้าน pdf
กนกวรรณ จิตรโรจนรักษ์, มณฑล สรไกรกิติกูล 139-176
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับบุตรแรงงานต่างด้าว pdf
รัตนา จักกะพา, รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม 177-218
ภูมิหลัง ภาพลักษณ์และการนิยามความหมายของนักศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา pdf
ปริยกร วิชัย 219-248

ปริทัศน์หนังสือ Book Review

Book Review: The Blue Sweater: Bridging the Gap Between Rich and Poor in an Interconnected World pdf
จิตติพร ฉายแสงมงคล 249-253