Published: 2017-06-29

ลักษณะการเข้าถึงโครงการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล: ประสบการณ์ภาคสนามจากภาคเหนือและภาคใต้ของไทย

ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์, สุนิสา ช่อแก้ว, สติธร ธนานิธิโชติ, วิชุดา สาธิตพร

105-139