วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์: จัดทำโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ISSN: 0125-2860 (ลิขสิทธ์)

กำหนดออกเผยแพร่: 2 ฉบับ/ปี (ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม)

ขอบเขตของเนื้อหา: บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ สาขาจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์: 
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
2) เป็นแหล่งในการเสนอผลงานรวมทั้ง แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ความคิดเห็นทางวิชาการและวิจัย อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 (2018): กรกฏาคม - ธันวาคม 2561

เผยแพร่แล้ว: 2019-04-09

บทวิจารณ์หนังสือ “Debating Human Rights”

เอนกชัย เรืองรัตนากร

297-311

ดูเล่มทุกฉบับ