วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Journal of Social Sciences and Humanities)

วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดทำโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดออกเผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี (ฉบับที่1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม) ขอบเขตของเนื้อหา : บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ สาขาจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง *กองบรรณาธิการทรงไว้ซึ่งสิทธิในการพิจารณาและตัดสินการลงตีพิมพ์ในวารสาร **ทัศนะและข้อคิดเห็นดังปรากฎในบทความต่างๆของวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองบรรณาธิการ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ผู้ประสงค์จะนำข้อความจากบทความไปเผยแพร่ต่อ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียน.

Journal Homepage Image

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 5, No 2 (2014): กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

Table of Contents

Special Articles

อำนาจของประเทศ (2) PDF
สมเกียรติ วันทะนะ 1-18

Articles

มหาอำนาจอาหาร PDF
ไพลิน กิตติเสรีชัย 19-37
แบบลักษณ์เครื่องกระเบื้องจิ่งเต๋อเจิ้น PDF
วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี 38-66

Research Articles

ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของชุมชนหมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพเหนือ PDF
กังสดาล เชาว์วัฒนกุล 67-80
คุณภาพชีวิตสตรีมุสลิมในชุมชนตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา PDF
คณิตา ขันธชัย, สุรสิทธิ์ วชิรขจร 81-91
ภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณ บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบวัฒนธรรมองค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับบังคับบัญชา บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี PDF
ภูริกานต์ วัจน์ประภาศักดิ์, รัตติกรณ์ จงวิศาล 92-107
แบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีอายุยืนยาวในชุมชนดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรค์ PDF
นภัสวรรณ ทรัพย์มา, ไฉไล ศักดิวรพงศ์ 108-120
ความสัมพันธ์ระหว่างวินัยทางการเงิน และการมีส่วนร่วมของสมาชิกกับความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 จังหวัดนนทบุรี PDF
กรกนก น้อยแนม, ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง 121-137
การสร้างคุณค่าในตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร PDF
ปารัชญ์ เกลี้ยงลำยอง, อุ่นเรือน เล็กน้อย 138-152
ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ ความพึงพอใจในงาน จิตวิญญาณในการทำงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของหัวหน้างานในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อ PDF
ชนิกานต์ เสียงเย็น, รัตติกรณ์ จงวิศาล 153-164
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต: กรณีศึกษาห้องสมุดประชาชนในจังหวัดปทุมธานี PDF
สายฝน บูชา 165-183
ครอบครัว: การจัดการความขัดแย้งของคู่สมรสเพื่อการครองรักอย่างยั่งยืน PDF
สุมัทนา สินสวัสดิ์, พนมพร พุ่มจันทร์ 184-195
เขื่อนไซยะบุรี : ผลของการจัดกรอบการอภิบาลแม่น้ำโขงในรูป 'Soft Law' PDF
สาธิต มนัสสุรกุล, ศุภมิตร ปิติพัฒน์ 196-210
การศึกษาสุขภาพจิตและความเครียดของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต PDF
อรุณี มิ่งประเสริฐ 211-227

Book Reviews

ฉลาดได้อีก PDF
บุษกร วัฒนบุตร 228-232