วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (Journal of Sports Science and Health)

วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มุ่งเน้นเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และประเด็นปัจจุบันที่ทำการศึกษาในมนุษย์ ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สรีรวิทยาการออกกำลังกาย ชีวกลศาสตร์ จิตวิทยาการกีฬา การโค้ชกีฬา และการฝึกซ้อมกีฬา การจัดการกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว และการบูรณาการศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ในเดือนมกราคม –เมษายน พฤษภาคม – สิงหาคม และกันยายน – ธันวาคม

Journal Homepage Image

Announcements

 

แจ้งค่า Impact Factor ของวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพมีค่า Impact Factor อ้างอิงจากฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ปี พ.ศ.2557 เท่ากับ 0.203 และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 ของฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  
Posted: 2015-11-09 More...
 
More Announcements...

Vol 16, No 1 (2015): มกราคม - เมษายน 2558

Table of Contents

บทความวิชาการ (Review Article)

SOCIO-CULTURAL IMPACTS AND ECOTOURISM POLICY IN THAILAND pdf
Somruthai Soontayatron 1-21

บทความวิจัย (Research Article)

ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความแม่นยำในกีฬาเปตอง pdf
เดชะ พุมานนท์, ศิลปชัย สุวรรณธาดา 22-33