• ที่ปรึกษา 

 •     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 •     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 •                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 •     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 •                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 •     ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
 •                                                             โรงพยาบาลรามาธิบดี
 •     ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์
 •                                                             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 •     รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี
 •                                                             มหาวิทยาลัยพะเยา
 • บรรณาธิการ             

 •     รศ.ปราณี เพชรแก้ว                  
 •                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการ       

 •     รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร                     
 •                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 •     รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม                         
 •                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • กองบรรณาธิการ

 •     ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม                       
 •                                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •     รศ.ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย               
 •                                                             มหาวิทยาลัยทักษิณ
 •     ผศ.ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภ                 
 •                                                             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 •     ผศ.ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์           
 •                                                             มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 •     ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช                     
 •                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 •     ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว                     
 •                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 •     ดร.สิญาธร นาคพิน                         
 •                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 •     ดร.กฤษณะ ทองแก้ว                       
 •                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 •     อ.พจนาถ ขอประเสริฐ                     
 •                                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • สำนักงานกองบรรณาธิการ

 •     ผศ.ภวิกา ภักษา                             
 •                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 •     ดร.เกวลิน อังคณานนท์                   
 •                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 •     ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ                 
 •                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 •     คุณสุวัฒนา ศรีขวัญช่วย                 
 •                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 •     คุณอมรรัตน์ คงพันธ์                       
 •                                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี