เจ้าของ  : สำนักงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (5 ธันวาคม 2550)

วัตถุประสงค์    

        เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้  แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการสาขาวิชาต่างๆ

 ขอบเขต         

       1. รับบทความวิจัย และบทความวิชาการสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจและการจัดการ  ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       2. บทความทุกบทความได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งภายในมหาวิทยาลัยราชภภัฏศรีสะเกษ และภายนอกเพื่อพิจารณากลั่นกรองความถูกต้องเหมาะสม

  1. บทความที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ถือเป็นทัศนะ ลิขสิทธิ์เฉพาะและความรับผิดชอบของผู้เขียนเจ้าของผลงาน
  1. บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาการตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นหรืออยู่ระหว่างการเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารอื่น

 

 กำหนดการที่ตีพิมพ์  

ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารระหว่างเดือนมกราคม-เดือนเมษายน    ระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม และ ระหว่างเดือนกันยายน-เดือนธันวาคม

 

การเผยแพร่      ดำเนินการเผยแพร่วารสารฉบับพิมพ์ หมายเลข ISSN 1906 0327

                        ออนไลน์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/sskrujournal/about