ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

บรรณาธิการอำนวยการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพันธุ์  พิชญ์ประเสริฐ

กองบรรณาธิการ     

รองศาสตรจารย์ ดร.สมาน  อัศวภูมิ                                มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวฤทธิ์  อุทัยรัตน์                       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.อาลัย  จันทร์พาณิชย์                     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา  แว่นแก้ว                       มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรธิดา  ประสาร                          มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรษร  ทวีจันทร์                     มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

                                   

ผู้เชี่ยวชาญประเมินบทความ (Peer Reviews)

 

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  รุญเจริญ                             มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สัตยธรรม                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                   

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ  ณ ลำปาง            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร  จันทร์พาณิชย์             มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธิ์                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์  ดร.วีระกิตต์  เสาร่ม                    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน  พรหมโสภา                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชีย

รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร  ปะโคทัง               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ  ภักดีคำ                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  คงเพียรธรรม          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล  อาจอินทร์              มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์จำเริญ  อุ่นแก้ว                           มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกพงษ์  วงศ์คำจันทร์          มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อภิศักดิ์  ภู่พิพัฒน์             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วินัย  โพธิ์สุวรรณ              มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สวัสดิ์  โพธิวัฒน์               มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นฤมล  ศักดิ์ปกรณ์กานต์   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพร  ชะโน                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริวรรต  สมนึก                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์  พูมพิจ                      มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์  บุษบงก์              มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ