รูปแบบการเขียนบทความวิจัย

การส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ จัดพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 หน้าเดียว เว้นขอบซ้ายและขอบบน 1.5 นิ้ว เว้นขอบขวาและขอบล่าง 1 นิ้ว อักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 point ความยาวประมาณ 8-12 หน้า โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

  1. คำร้องเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ จำนวน 1 ชุด หากเป็นนักศึกษาที่ส่งบทความที่เป็นวิทยานิพนธ์ ต้องผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น และลงลายมือชื่อที่ปรึกษาหลัก
  2. องค์ประกอบของบทความวิจัย มีดังนี้

           2.1 ชื่อเรื่อง (Title) ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเริ่มต้นจากภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษ

           2.2 ชื่อผู้แต่ง (Authors) ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบทความวิจัยทุกคน พร้อมระบุตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงานหรือสถาบันที่สังกัด หากเป็นนักศึกษาให้ระบุระดับการศึกษา สาขาที่ศึกษาและชื่อสถาบัน

          2.3 บทคัดย่อ (Abstract) ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวประมาณ 300 คำ หรือ 20 บรรทัด ให้มีบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษตอนท้ายของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีคำสำคัญ (Keywords) ประมาณ 3-4 คำ

          2.4 บทนำ (Introduction) เป็นส่วนของเนื้อหาครอบคลุมความสำคัญ ความเป็นมาของปัญหาในการวิจัย โดยมีความยาวประมาณ 40 บรรทัด

          2.5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objective) ให้ระบุแยกเป็นข้อตามลำดับ

          2.6 วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology) กรณีงานวิจัยเชิงปริมาณให้ระบุตัวแปร หรือแนวคิดในการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย และในกรณีงานวิจัยเชิงคุณภาพ ให้พิจารณาการกำหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก การสร้างเครื่องมือ และการตีความตามความเหมาะสม

          2.7 ผลการวิจัย (Result) ระบุผลที่พบตามลำดับวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างชัดเจน กรณีมีตาราง ตัวเลข ตัวแปรจำนวนมาก สามารถใช้การบรรยายแทน (Description)

          2.8 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล

          2.9 ข้อเสนอแนะในการนำงานวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป (ถ้ามี)

          2.10 การอ้างอิง

รูปแบบการเขียนอ้างอิง ใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA 6th edition (American Psycho-logical Association)

การอ้างอิงในบทความ

.......ข้อความ.....(ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, น.ระบุเลขหน้า) หรือ (ชื่อ นามสกุลผู้แต่งต่างประเทศ, ปีที่พิมพ์, p.ระบุเลขหน้า)

ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์, น.ระบุเลขหน้า)......ข้อความ.....หรือ ชื่อ นามสกุลผู้แต่งต่างประเทศ (ปีที่พิมพ์, p.ระบุเลขหน้า)...ข้อความ...... 

การเขียนเอกสารอ้างอิงกรณีที่เป็นหนังสือ

ชื่อ นามสกุล ผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. พิมพ์ครั้งที่. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

การเขียนเอกสารอ้างอิงกรณีที่เป็นวารสาร

            ชื่อ นามสกุล ผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร ปีที่, (ฉบับที่) : หน้าที่ปรากฏบทความในวารสาร.

การเขียนเอกสารอ้างอิงกรณีที่เป็นบทความ

            ชื่อ นามสกุล ผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ใน ชื่อ นามสกุล (บรรณาธิการ). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์ หน้าแรก-หน้าสุดท้ายของบทความ). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

การเขียนเอกสารอ้างอิงกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์

          ชื่อ นามสกุล ผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์. (วิทยานิพนธ์ปริญญา.....). สถานที่พิมพ์ : สาขาวิชา..... คณะ....มหาวิทยาลัย.....

การเขียนเอกสารอ้างอิงกรณีออนไลน์

          ชื่อหน่วยงาน หรือบุคคลผู้รับผิดชอบเว็บไซต์. (ปีที่ปรากฏ). ชื่อบทความ. ค้นเมื่อวัน เดือน ปี, จาก https://............................................

การเขียนเอกสารอ้างอิงกรณีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

          ชื่อ นามสกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่ (ฉบับที่). ค้นเมื่อวัน เดือน ปี, จาก ชื่อฐานข้อมูล.

          ผู้แต่งที่เป็นชาวต่างประเทศให้ลงนามสกุลตามด้วยเครื่องหมายจุลภาค และต่อด้วยอักษรย่อของชื่อต้นและชื่อรอง เช่น Goldstein, S.    

ทั้งนี้ บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ จะผ่านการกลั่นกรองโดยกองบรรณาธิการกลั่นกรองบทความ และผู้เชี่ยวชาญประเมินบทความ  (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์