วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นวารสารกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ครอบคลุม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยตีพิมพ์และเผยแพร่ 3 ครั้ง ต่อปี (ทุกๆ กลางเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน)

 

Vol 12 No 3 (2018): September - December 2018

Published: 2018-10-04

View All Issues