วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นวารสารกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ครอบคลุม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยตีพิมพ์และเผยแพร่ 3 ครั้ง ต่อปี (ทุกๆ กลางเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายน)

 

Vol 13 No 1 (2019): January - April 2019

Published: 2019-04-23

View All Issues