การพัฒนาทุนมนุษย์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัต

Main Article Content

รติพร ถึงฝั่ง โกศล จิตวิรัตน์

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาตั้งแต่ปี 1961 – ปัจจุบัน จากงานวิจัย บทความ วิชาการ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างตัวแบบในการพัฒนาทุนมนุษย์ให้สอดคล้องกับแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัต ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้องค์การธุรกิจได้ตระหนักถึง ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการปรับตัวเพื่อ เสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างยั่งยืน จากการศึกษาพบปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา ทุนมนุษย์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัต จำนวน 6 ปัจจัย ประกอบด้วย (1) องค์การแห่งการเรียนรู้ (2) การจัดการ ความรู้ (3) การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยสมรรถนะความสามารถ (4) การพัฒนาภาวะผู้นำ (5) การบริหารจัดการคนเก่ง และ (6) วัฒนธรรมองค์การ

คำสำคัญ : การพัฒนาทุนมนุษย์, การเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัต

 

Abstract

The objectives of this study were to analyze and to synthesize concept and theory of dynamic change since 1961 from related studies and articles for constructing The Human Capital Development Dynamic Change Model. It could be a stimulated factor of the business organizations for realizing to the important factors of a sustainable competitive advantage in knowledge-based economy. The finding of the study revealed that six important factors of human capital development in dynamic change composed of (1) learning organization (2) knowledge management (3) competency-based development (4) leadership development (5) talent management and (6) corporate cultures or organization cultures.

Keywords : Human Capital Development, Dynamic Change

Keywords

Article Details

Section
Academic Articles