การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ระดับกลุ่มผู้ผลิตวิสาหกิจชุมชน กล้วยหอมทองวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคาย

Main Article Content

ไพศาล กะกุลพิมพ์ สุภาภรณ์ พวงชมภู

Article Details

Section
Research Articles