องค์ประกอบปัจจัยในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Main Article Content

จักเรศ เมตตะธำรงค์ วรรณิดา สารีคำ ปาณิสรา ประจุดทะศรี

Article Details

Section
Research Articles