ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคม ความไว้วางใจ และความตั้งใจซื้อสินค้าทางโซเชียลคอมเมิร์ซ

Main Article Content

สุธีรา เดชนครินทร์ ธนัญญา ยินเจริญ อัคญาณ อารยะญาณ

Article Details

Section
Research Articles