ปัจจัยทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Main Article Content

ธนบดี วายุวัฒนศิริ ทรงพร หาญสันติ

Article Details

Section
Research Articles