ความคิดเห็นต่อการบริหารงานแบบญี่ปุ่นและความพึงพอใจในงานของพนักงานคนไทย บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

ปริณดา คงโนนกอก เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ

Article Details

Section
Research Articles