วารสารการจัดการสมัยใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการ ความรู้ ความคิดทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการจัดการ เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศทางวิชาการด้านการจัดการ เพื่อเป็นแหล่งประสาน แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งการปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาด้านการจัดการสมัยใหม่ รวมทั้งเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

Vol 17 No 1 (2019): January - June

Published: 2019-06-28

Editorial

สุรีย์ เข็มทอง

BUSINESS MODEL AND ITS IMPLEMENTATION

กนกกาญจน์ เกตุแก้ว, สุวิต ศรีไหม

1-12

STRATEGY FOCUSED ORGANIZATION OF THE MINISTRY OF FINANCE

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์

28-42

COMMUNICATION VALUE OF KEY AUDIT MATTERS IN AUDITOR’S REPORT OF COMPANIES IN RESOURCES AND TECHNOLOGY INDUSTRIES LISTED ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND

ปภาณัช เดชจรัสศรี, จอมใจ แซมเพชร, อมลยา โกไศยกานนท์

43-55

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT OF MANUFACTURING EMPLOYEES IN ELECTRICAL AND ELECTRONICS INDUSTRY

สมโชค ไสลเพชร, สักรินทร์ อยู่ผ่อง, อัคครัตน์ พลูกระจ่าง

132-146

THE FACTORS AFFECTING BRAND AWARENESS OF PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF SOCIAL MEDIA OF VOCATIONAL EDUCATION LEVEL STUDENTS IN SAMUTPRAKARN PROVINCE

อำพล นววงศ์เสถียร, เขมรินทร์ ชูประดิษฐ์, ธรรมสรณ์ โมราวรรณ

147-161

View All Issues

Indexed in tci