วารสารการจัดการสมัยใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการ ความรู้ ความคิดทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการจัดการ เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศทางวิชาการด้านการจัดการ เพื่อเป็นแหล่งประสาน แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งการปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาด้านการจัดการสมัยใหม่ รวมทั้งเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป

Vol 16 No 2 (2018): July - December

Published: 2019-01-28

แนวทางในการพัฒนาการดำเนินโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

ธงพล พหรมสาขา ณ สกลนคร, ชิดชนก เชิงเชาว์, เกษตรชัย และหีม

1-16

ผลกระทบของวันในสัปดาห์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สุรชัย จันทร์จรัส, สุธาสินี สุวรรณภักดิ์, สินีนาฏ หัตทะรักษ์, นงค์นิตย์ จันทร์จรัส

141-148

ความยั่งยืนของกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

ธีระวุฒิ พันธุสัน, จอมใจ แซมเพชร, เอื้อบุญ เอกะสิงห์

161-172

ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี

ฐิติพงศ์ ศาสตร์แก้ว, อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล, จีระ ประทีป

185-198

View All Issues

Indexed in tci