Published: 2013-09-20

บทบรรณาธิการ

สุรีย์ เข็มทอง

การประเมินผลแผนงานพัฒนากลไกการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก และครอบครัวจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สุรพร เสี้ยนสลาย, บุญเสริม หุตะแพทย์, ประกายรัตน์ ภัทรธิติ, กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ

54-67