วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์นักวิชาการทางการศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน และ 2) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ    2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

การจัดทำวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

                วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดทำวารสาร เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) แบบตีพิมพ์ (Print)  ISSN 1686-3089  ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2555 และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ISSN 2672-9571 ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 2561

 

ระเบียบการเขียน-ส่งบทความ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2017-06-28

1. บทความที่นำเสนอตีพิมพ์ลงในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะต้องจัดวางเป็นลักษณะ Paragraph ไม่จำเป็นต้องทำเป็นลักษณะ 2 แถวคอลัมน์ 

2. บทความที่นำเสนอจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. บทความที่นำเสนอต้องดำเนิน Submission ในระบบ Thaijo โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ www.educ.su.ac.th/images/journal/edu/Submission012018.pdf

4. การส่งบทความต้นฉบับจะต้องส่งทั้งในระบบ Thaijo และทาง E-mail : edu.journal.su@gmail.com (ทางE-mail นั้นใช้เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานกับทางกองบรรณาธิการ) หากท่านทำการส่งเข้าไม่ครบทั้ง 2 ช่องทาง อาจทำให้บทความของท่านไม่ได้รับการพิจารณา

5. สามารถอ่านรายละเอียดคู่มือการเขียนบทความได้ ที่เว็บไซต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร www.educ.su.ac.th/index.php/th/2015-05-08-04-44-03/2015-07-22-04-43-44

 

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2561): วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มกราคม-มิถุนายน)

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นวารสารวิชาการ โดยกำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีการศึกษาละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) คณะศึกษาศาสตร์จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการ นักวิชาการศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยน วิทยาการในสาขาศึกษาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่แล้ว: 2019-03-01

การบริหารจัดการชั้นเรียน

ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

24-38

การพัฒนามนุษย์ด้วยดนตรี

ศิริณา จิตต์จรัส; บุญสืบ บุญเกิด

65-74

คุณลักษณะของครูไทยในศตวรรษที่ 21

สมใจ เดชบำรุง; สมบัติ เดชบำรุง

120-131

ดูเล่มทุกฉบับ