วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์นักวิชาการทางการศึกษาทั้งในและนอกสถาบัน และ 2) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ    2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

ข่าว

2017-06-28

ข่าวประชาสัมพันธ์

Vol 14 No 2 (2016): November - December (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559)

Published: 2016-12-31

ศาสตร์และศิลป์การสอนผู้ใหญ่

นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์

40-53

Engaged Leadership : Building a Culture to Overcome Employee Disengagement

มัทนา วังถนอมศักดิ์

114-117

View All Issues

Indexed in tci