ที่ปรึกษา         คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

บรรณาธิการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

กองบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริณา จิตตจ์รัส              คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ                                    คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล                                    คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ วชิระ จันทราช                                                                คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย                                                        คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์                                             คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์                                 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวรี ผลพันธิน                                          คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.พีรเทพ รุ่ง คุณากร                                                    คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ                                                     คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล                                               คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.ศศิณัฎฐ์ สรรคบุรานุรักษ์                                           คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์กันยารัตน์ สอาดเย็น                                                       คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์                                             คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำกองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์                   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์                          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวานิช                      ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา คุณารักษ์        มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สำลี ทองธิว                      ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงศ์ใหญ่                   สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ คุณารักษ์            มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล ธนะโสภณ            สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี                   มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์สมปัต ตัญตรัยรัตน์                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์         ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้จัดการวารสาร นายภาวัต จรลีรัตน์ (นักวิชาการศึกษา)

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ นางสาวชยปภา ศรีสุทัศน์ ,นางสาวอารีรัตน์ สายทอง