ระเบียบการเขียน-ส่งบทความ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (New! 05/07/62)

2017-06-28

1. บทความที่นำเสนอตีพิมพ์ลงในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะต้องจัดวางเป็นลักษณะ Paragraph ไม่จำเป็นต้องทำเป็นลักษณะ 2 แถวคอลัมน์ 

2. บทความที่นำเสนอจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3.ผู้เขียนบทความต้องกรอกรายละเอียด แบบเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร
ส่งที่ E-mail : edu.journal.su@gmail.com 

แบบฟอร์ม
https://drive.google.com/file/d/1Z_cnX4SqrGYlNtaR4ClpfZLIiM5Np96a/view?usp=sharing

*(หมายเหตุ) หากท่านไม่ทำการกรอกแบบเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร อาจทำให้บทความของท่านไม่ได้รับการพิจารณา

4. บทความที่นำเสนอต้องดำเนิน Submission ในระบบ Thaijo โดยส่งในหน้าเว็บไซต์นี้

https://www.tci-thaijo.org/index.php/suedujournal/submission

4.1 สามารถดูรายละเอียดการส่งได้ที่นี่

 https://drive.google.com/file/d/1whY5ApS-9g5PF4jyyIsaR9l4cIlVMdjo/view?usp=sharing

4.2 ปัญหาเข้าสู่ระบบแล้วไม่สามารถเข้าถึงการส่งบทความได้

https://drive.google.com/file/d/1BjrlOZmGBiBOjLFxYuNLXPn6_Y47Z2T3/view?usp=sharing

5. สามารถอ่านรายละเอียดคู่มือการเขียนบทความได้ ที่เว็บไซต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

https://drive.google.com/file/d/1bLkgeyjZlFnPYDoomFYr4DoI3rnwqSeN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IypxWvk8A5Ik7FYkhJ-5xuddtrM9Yusd/view?usp=sharing

6. รายละเอียดกระบวนการดำเนินการของบทความ ท่านสามารถดูได้ที่นี่

https://drive.google.com/file/d/101fiez7jdiDwg6UTXAmj_pagrsvc_bj2/view?usp=sharing

7. การอ้างอิงท้ายบทในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (บทบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง) ต้องแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยสามารถดูรายละเอียดดังนี้ (ไม่ควรใช้ภาษาทับศัพท์หรือภาษาคาราโอเกะ เช่น แนวทางการศึกษา = naeothangkansuksa )

https://drive.google.com/file/d/194u3FRAUygVSeq3qWMHppVi3wc1LYe82/view?usp=sharing

 

 

ประกาศเกณฑ์การคัดลอกผลงานทางวิชาการ (14/06/62)

https://drive.google.com/file/d/1bJMsk300en6wdHAdGDGujguLpn3F-8zM/view?usp=sharing

(ข้อมูลอ้างอิงจาก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

ประกาศนโยบายการตีพิมพ์บทความลงในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับใหม่ 26/04/2019
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้มีมติการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงตีพิมพ์บทความลงในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีรายละเอียดดังนี้

-วารสารจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายผู้เขียนในการลงตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์ บทความละ 1,600 บาท โดยนโยบายนี้ให้มีผลบังคับใช้ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

(ในส่วนของช่องทางการเก็บชำระค่าใช้จ่าย จะแจ้งให้ท่านทราบในภายหลัง)