กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF