กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องอุปมาของพระเยซูเจ้าสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยการจัดการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF