กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยการใช้คำถามเป็นฐานร่วมกับมัลติมีเดียสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF