การบริหารจัดการชั้นเรียน

เนื้อหาบทความหลัก

ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


           การบริหารจัดการชั้นเรียน คือ การทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้มากที่สุด บรรยากาศในชั้นเรียนมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสนใจใคร่เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active Learning) ชั้นเรียนที่มีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจและความเอื้ออาทร ความเผื่อแผ่ที่มีต่อกันย่อมเป็นแรงจูงใจที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียนมากขึ้น รักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนและยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความประพฤติอันดีงามให้แก่ผู้เรียนอีกทางหนึ่งด้วย กระบวนการเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนรู้ได้ดีจากการได้ยิน การสัมผัส การอ่าน การใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดขึ้นในห้องเรียน การซักถาม การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ผู้สอนจึงต้องเป็นผู้สร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ โดยกำหนดเงื่อนไขและสถานการณ์ต่างๆ ร่วมกับผู้เรียน เช่น การกำหนดระเบียบวินัย กฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน สภาพแวดล้อมในชั้นเรียน เป็นต้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)