กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อความสอดคล้องของการจัดการศึกษาตามเป้าหมายของ หลักสูตร: กรณีศึกษา

เนื้อหาบทความหลัก

เตือนใจ คดดี วิศินี รุ่งเรือง อังคณา อ่อนธานี

บทคัดย่อ

กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  เป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะสำคัญตรงตามที่หลักสูตรต้องการ โดยกระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของประเทศไทย มีข้อบกพร่องที่การมุ่งเน้นการคัดเลือกผู้เรียนที่เก่งเฉพาะรายวิชาหลัก จากแบบทดสอบแบบปรนัย แบบเลือกตอบ ทำให้ละเลยการคัดเลือกผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้ได้จริงตามรูปแบบหรือวิธีการสอนที่รายวิชาในหลักสูตรนั้น ๆ ใช้ จึงทำให้
ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่หลักสูตรต้องการ ซึ่งแตกต่างจากการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของ The 21st Century Program มหาวิทยาลัยคิวชู ที่มุ่งเน้นการคัดเลือกด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การใช้แฟ้มสะสมผลงาน การฟังการบรรยาย
การเขียนเรียงความ การอภิปรายแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ที่กำหนด และการสัมภาษณ์ ซึ่งวิธีการที่ระบุนั้นสอดคล้องกับสภาพของการจัดการเรียนรู้ที่หลักสูตรนี้ใช้  จึงทำให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประสบผลสำเร็จได้ตามที่หลักสูตรตั้งเป้าหมายไว้

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)