กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการสอนกลวิธีการอ่านอภิปัญญาที่มีต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจและความตระหนักรู้ในการใช้กลวิธีการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF