การพัฒนาผลการเรียนรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน วิชางานเครื่องล่างรถยนต์ เรื่องระบบเบรกโดยใช้วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต์

เนื้อหาบทความหลัก

บัญชา สถาปิตานนท์ อุบลวรรณ ส่งเสริม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้วิชางานเครื่องล่างรถยนต์ เรื่องระบบเบรก โดยใช้วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต์ 2) เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติงาน วิชางานเครื่องล่างรถยนต์ เรื่องระบบเบรกโดยใช้วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ เรื่องระบบเบรกโดยใช้วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.2  กลุ่ม 2 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จำนวน 14 คน ที่กำลังเรียนวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1).แผนจัดการเรียนรู้เนื้อหาวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ เรื่องระบบเบรก หน่วยที่ 9 ที่จัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานจำนวน 1 หน่วย 2). แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน วิชางานเครื่องล่างรถยนต์เรื่อง ระบบเบรก 3). แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน วิชางานเครื่องล่างรถยนต์ เรื่อง ระบบเบรก 4).แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ เรื่อง ระบบเบรกที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติทดสอบค่าที (t-test dependent) และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)ผลการวิจัยพบว่า


  1. 1. ผลการเรียนรู้วิชางานเครื่องล่างรถยนต์ เรื่องระบบเบรก โดยใช้วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต์ พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้วิชางานเครื่องล่างรถยนต์ เรื่องระบบเบรก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

  2. 2. ผลการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน วิชางานเครื่องล่างรถยนต์ เรื่องระบบเบรกโดยใช้วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต์ พบว่า โดยภาพรวมคะแนนทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนอยู่ในระดับดี

  3. 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ เรื่องระบบเบรกโดยใช้วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานยานยนต์พบว่า โดยภาพรวม มีความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)