กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อ่านเขียนอย่างเข้าใจ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค ซี.ไอ.อาร์.ซี. (CIRC) ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและการเขียนสื่อความภาษาไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF