กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาบทเรียนสร้างเสริมความสามารถด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF