Vol 10, No 1

June 2012 - October 2012 (มิถุนายน - ตุลาคม 2555)

Table of Contents

บทความวิชาการ (Articles)

เครือข่ายสังคมเชิงเสมือนกับการพัฒนาการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม (The Virtual Network for Educational Development in Multicultural Society) pdf
โอภาส เกาไศยาภรณ์ 5-14
การพัฒนาภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างยั่งยืน pdf
ปิยะพงศ์ เอมสำราญ, สิริภักตร์ ศิริโท 15-28
อักษรไทยย่อในสมุดไทยเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวงของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร ไชยเชษฐสุริยวงศ์ pdf
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ 29-51
เศรษฐกิจสร้างสรรค์: ความหมาย แนวคิด และโอกาสสำหรับประเทศไทย pdf
นพพร จันทรนำชู 52-62

บทความวิจัย (Research Articles)

กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และวิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงลำดับการพิจารณาเป็น 1 - 2 และ 3 : แนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ pdf
ชัยรัตน์ โตศิลา, วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา 63-74
การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร pdf
ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, ลุยง วีระนาวิน, พิทักษ์ สุพรรโณภาพ 75-90
การพัฒนาชุดบทเรียนออนไลน์ เรื่อง วิธีการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงสำหรับผู้สอนในสถาบันการศึกษา pdf
อนิรุทธ์ สติมั่น, ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 91-105
การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แบบผสมผสานที่มีระดับการสืบเสาะต่างกันกับผู้เรียนที่มีกลุ่มพหุปัญญาต่างกัน ที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 pdf
โสรัจจ์ แสนคำ, ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 106-122
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม pdf
เสาวณีย์ อภิสมัยมงคล, กมล โพธิเย็น 123-135
การพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพังงาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา pdf
วีนัส จีวะรัตน์, สุดารัตน์ สารสว่าง 136-147
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอู่อารยธรรม จังหวัดราชบุรี pdf
นรินทร์ สังข์รักษา 148-161
การศึกษาคุณลักษณะผู้ให้คำปรึกษาชุมชน ของนักศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร pdf
อาดัม นีละไพจิตร 162-173
การพัฒนาระบบการบริหารงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร pdf
ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ, สำเริง อ่อนสัมพันธ์ุ, ยุวรี ผลพันธิน, พิทักษ์ สุพรรโณภาพ 174-197

บทความปริทัศน์ (Review Articles)

เรื่อง ความสุข: หลากหลายข้อค้นพบของศาสตร์แห่งความสุข pdf
ศิริณา จิตต์จรัส, วัชศิลป์ กฤษเจริญ 198-203