Vol 10, No 2

November 2012 - March 2013 (พฤศจิกายน 2555 - มีนาคม 2556)

Table of Contents

บทความวิชาการ (Articles)

การฝึกคิดอย่างถูกทางเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเรียนรู้ที่แท้จริงในตัวผู้เรียน pdf
กมล โพธิเย็น 7-19
สามนางผู้พลัดถิ่นในขุนช้างขุนแผน pdf
ชลธิชา หอมฟุ้ง 20-29
เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบ pdf
วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง 30-42

บทความวิจัย (Research Articles)

An Evaluation of a Capacity Building Programe of English Teachers in Thailand pdf
Maream Nillapun, Chaiyos Phivitayasirithum, Siriwan Vanichwatanavorachai, Ubonwan Songserm 43-57
บทเรียนท้องถิ่นภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม pdf
วิไลรัตน์ คีรินทร์ 58-68
การจัดการความรู้ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ pdf
ปราโมทย์ เหลาลาภะ, คีรีบูน จงวุฒิเวศย์, ภัทรพล มหาขันธ์, เฉลิมพล เยื้องกลาง 69-81
ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกและแนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน เพื่อการออกแบบการศึกษานอกสถานที่เสมือนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาบัณฑิต pdf
เนาวนิตย์ สงคราม 82-95
การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาจิตวิจัย สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา pdf
วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง, มนตรี แย้มกสิกร, ทิพย์เกสร บุญอำไพ, พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ 96-110
การฝึกทักษะทางสังคมของนักเรียนออทิสติกโดยใช้บัตรพลังร่วมกับสถานการณ์จำลอง pdf
วุฒิชัย ใจนะภา, กมล โพธิ์เย็น 111-120
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณ์สร้างเสริมการตระหนักรู้ในตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย pdf
พิจิตรา ทีสุกะ 121-133
การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการ ในการจัดการ ศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี pdf
บุญเชิด ชำนิศาสตร์ 134-146
รูปแบบระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร pdf
นรินทร์ สังข์รักษา, ลุยง วีระนาวิน, สาธิต จันทรวินิจ 147-162
การจัดบริการดูแลทางเลือกอย่างไม่เป็นทางการในรูปแบบครอบครัวทดแทน สำหรับเด็กต่างชาติที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัว pdf
ธันยา รุจิเสถียรทรัพย์ 163-175
การศึกษาแนวทางการพัฒนาสำนักงานประหยัดกระดาษ ของสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ pdf
ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ, ผกามาศ พีธรากร, ทินกฤต รุ่งเมือง 176-187
การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำหรับโรงเรียนเอกชน pdf
ชญานี ภัทรวารินทร์ 188-201
กระบวนการเรียนรู้ด้วยประวัติศาสตร์บอกเล่าของกลุ่มเด็กมะเกลือพิทักษ์รักษ์ถิ่น pdf
ศิริณา จิตต์จรัส, จรัญญา วงษ์พรหม, ธนวรรณ สินประเสริฐ, พรรณภัทร ปลั่งศรีเจิญสุข 202-215
ภาวะผู้นำด้านการสอนของผู้บริหารโรงเรียน พฤติกรรมการบริหาร ทักษะด้านวิชาการของครูและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่มีผลต่อคุณภาพของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 pdf
นิกูล ประทีปพิชัย, ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 216-228

บทความปริทัศน์ (Review Articles)

เรื่อง ธรรมชาติช่วยชีวิต (ฉบับปรับปรุง) pdf
ศิริณา จิตต์จรัส, สุรัตน์ เพชรนิล 229-237