Vol 12, No 1,2

June 2014 - March 2015 (มิถุนายน 2557 - มีนาคม 2558)

Table of Contents

บทความวิชาการ (Articles)

ผู้สูงอายุกับเหตุผลในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ pdf
สุธีรา บัวทอง, สุทธิพงศ์ สภาพอัตถ์, ศิริณา จิตต์จรัส 6-17
แนวคิดและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ pdf
นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์ 18-29
การบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการ พัฒนาจิตพิสัยสำหรับการเรียนการสอนในปัจจุบัน pdf
เอกนฤน บางท่าไม้ 30-38
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล pdf
อติยศ สรรคบุรานุรักษ์, ศศิณัฎฐ์ สรรคบุรานุรักษ์ 39-48

บทความวิจัย (Research Articles)

ผลของการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนมโนทัศน์เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพครูตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อจริยธรรมในวิชาชีพครูของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร pdf
กมล โพธิเย็น 49-64
ประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง pdf
นรินทร์ สังข์รักษา, เฉลียว บุรีภักดี, สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ 65-80
ผลของการใช้รูปแบบการเรียนที่ใช้ปัญหาเป็นหลัก แบบผสมผสาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง pdf
ณัฐกร สงคราม 81-94
การศึกษาการใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาอังกฤษของ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 pdf
สุชาติ หินมะลิ 95-105
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และ แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ pdf
พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข, คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ 106-123
การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล บาสเกตบอล แฮนด์บอลและวู้ดบอล สำหรับประเทศไทย pdf
นพพร จันทรนำชู, คุณัตว์ พิธพรชัยกุล, นภสร นีละไพจิตร, นรินทรา จันทศร 124-133
แอพพลิเคชันการท่องเที่ยวสำหรับผูสู้งอายุในภูมิภาคตะวันตก pdf
พรทรัพย์ พรสวัสดิ์, วรรณภา พนิตสุภากมล, จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์, จงจันท์ มหาดเล็ก 134-149
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อสร้างสรรค์ ประกอบการสอนภาษาไทย” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง pdf
ปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ 150-163
การศึกษาคุณลักษณะของผู้สอนเอกการสอนสังคมศึกษา ตามความต้องการของนิสิตระดับปริญญาโท pdf
เกศินี ครุณาสวัสดิ์ 164-172

บทความปริทัศน์ (Review Articles)

การบูรณาการองค์ความคิดชาติพันธุ์ดั้งเดิมเข้าสู่ หลักสูตรสถานศึกษา: เป้าหมาย โอกาส และความท้าทาย pdf
ออมสิน จตุพร, อมรรัตน์ วัฒนาธร 173-180