Published: 2015-03-01

ประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง

นรินทร์ สังข์รักษา, เฉลียว บุรีภักดี, สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์

65-80

การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล บาสเกตบอล แฮนด์บอลและวู้ดบอล สำหรับประเทศไทย

นพพร จันทรนำชู, คุณัตว์ พิธพรชัยกุล, นภสร นีละไพจิตร, นรินทรา จันทศร

124-133

แอพพลิเคชันการท่องเที่ยวสำหรับผูสู้งอายุในภูมิภาคตะวันตก

พรทรัพย์ พรสวัสดิ์, วรรณภา พนิตสุภากมล, จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์, จงจันท์ มหาดเล็ก

134-149