กองบรรณาธิการวารสาร

ที่ปรึกษา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์

ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวานิช

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา คุณารักษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สำลี ทองธิว

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่

รองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนากรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ คุณารักษ์

บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริณา จิตต์จรัส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา วังถนอมศักดิ์

อาจารย์วชิระ จันทราช

อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย

อาจารย์ ดร.ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์

อาจารย์ ดร.ยุวรี ผลพันธิน

อาจารย์ ดร.พีรเทพ รุ่งคุณากร

อาจารย์ ดร.กัญต์ฌพัชญ์ อยู่อำไพ

อาจารย์ ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ

อาจารย์ ดร.ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล

อาจารย์ศศิณัฎฐ์ สรรคบุรานุรักษ์

อาจารย์กันยารัตน์ สอาดเย็น

อาจารย์ ดร.นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์

อาจารย์ณัฐกิตติ์ นาทา

เลขานุการกองบรรณาธิการ

นางสาวอารีรัตน์ สายทอง

ผู้ช่วยเลขานุการกองบรรณาธิการ

นางนิตยา จิตรคำ

นางสาวชยปภา ศรีสุทัศน์

นางสาวเกวลิน รัชนิดากุล

นายสุเมธา ปานพริ้ง