Return to Article Details การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่บูรณาการกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Enhancing Seventh Grade Students’ Content Knowledge and Critical Thinking Ability Integrated with Science Process Skills through Scientific Inquiry) Download Download PDF