Return to Article Details ผลการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์โดยใช้เกมจำลองสถานการณ์ ที่มีต่อการรู้เรื่องการเงินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (Effects of Economics Instruction by using Simulation Games on Financial Literacy of Upper Secondary School Students) Download Download PDF