การบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Main Article Content

พิมลพรรณ ดุษิยามี ประเสริฐ อินทร์รักษ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  2) ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อการบริหารโรงเรียนเอกชนที่เหมาะสมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

พิมลพรรณ ดุษิยามี

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบ