วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยเป็นวารสารที่รองรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต (ทั้งในและนอกสถาบัน) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ  2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)

Vol 9 No 2 (2017): July-December 2017

Published: 2018-03-02

ความสุขในการทำงานของบุคลากรการศึกษา สังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชวนชม ชินะตังกูร, ศิริชัย ชินะตังกูร, สมใจ เดชบำรุง

26-39

ESSENTIAL QUESTIONS : Opening Doors to Student Understanding

ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย

392-395

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ

396-398

สารบัญ

สารบัญ สารบัญ

ง-ฌ

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ บทบรรณาธิการ

View All Issues

Indexed in tci