วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยเป็นวารสารที่รองรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/บุคลากรทางการศึกษา/ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต (ทั้งในและนอกสถาบัน) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ  2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

เกณฑ์ในการรับบทความ

               บทความที่เป็นงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นิสิต/นักศึกษา สาขาการศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำมาลงตีพิมพ์ในวารสารฯได้นั้น จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ทำอยู่และมีปริมาณงาน  ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ร้อยละ 80 และระดับปริญญามหาบัณฑิต ร้อยละ 100  คือ   มีความสมบูรณ์ในการเก็บข้อมูล  ในการวิเคราะห์ข้อมูล เรียบเรียงข้อมูลและเนื้อหาเพื่อเขียนให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในงานวิจัยทั้งหมดและบทความงานวิจัยที่จะส่งตีพิมพ์นั้นจะต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนจึงจะสามารถทำการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารศิลปากรศึกษาวิจัยได้

รูปแบบการกลั่นกรองบทความก่อนลงตีพิมพ์ (Peer reviews)   

               - ผู้ประเมินบทความ (Reviewer) ทราบชื่อผู้แต่ง (Author) แต่  ผู้แต่ง (Author) ไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (Reviewer)  (Single-blind peer review)

การจัดทำวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย

                วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยมีการจัดทำวารสาร เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) แบบตีพิมพ์ (Print)  ISSN 1906-8352  ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2552 และ2) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ISSN 2672-9199 ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ผู้เสนอบทความจะต้องจัดพิมพ์บทความตามรูปแบบ (Template) ที่วารสาร วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย กำหนดเท่านั้น  (รูปแบบการตีพิมพ์บทความ (Format))

กองบรรณาธิการ

 

References

2019-03-01

เรียน ผู้นำส่งบทความวิจัยที่จะตีพิมพ์ในวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ทุกท่าน

         เพื่อโปรดทราบ ด้วยกองบรรณาธิการวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยได้พัฒนาคุณภาพวารสาร และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการคัดเลือกนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับอาเซียน นั้น กองบรรณาธิการวารสารฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงการเขียนอ้างอิงจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเริ่มตั้งแต่วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป  ระเบียบการส่งต้นฉบับ  

การอ้างอิง

  1. การอ้างอิงในเนื้อหาใช้ระบบนาม-ปี (Name-year Reference)

           1.1 การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาจากสื่อทุกประเภท ให้อ้างอิงในรูปแบบดังนี้ (ชื่อผู้เขียน, \ ปีพิมพ์: \ เลขหน้าที่ปรากฏ) เช่น (Scott and Jeff, 1991:  )

           1.2  กรณีอ้างอิงเอกสารที่เผยแพร่เป็นภาษาไทย ให้ระบุเฉพาะนามสกุลของผู้แต่งเป็นภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง

             - กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึง เป้าหมายสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน..... (Ministry of Education, 2008: 8)

             - มาเรียม นิลพันธุ์ ได้กล่าวถึง แบบแผนการทดลองเพื่อประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นการวิจัยแบบ (One -Shot Case Study)…….. (Nillapun, 2015: 143)

            - ประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับอัจฉรา เจตบุตร   (Jettabut, 2013: 121) ที่พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสื่อประสมในระดับมาก

 หมายเหตุ: ทุกรายการที่อ้างอิงในเนื้อหา ต้องปรากฏในรายการอ้างอิงท้ายบทความเสมอ

 2. รายการอ้างอิง (References)

         การเขียนรายการอ้างอิงท้ายบทความ 1) การอ้างอิงใช้รูปแบบตามหลักเกณฑ์ของ APA (American Psychology Association) 2) กรณีอ้างอิงจากเอกสารที่เผยแพร่เป็นภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษ และใส่ข้อความ (in Thai) ไว้ท้ายรายการเอกสารอ้างอิงนั้นๆ  ซึ่งมีรายละเอียดตามชนิดของเอกสาร ดังตัวอย่างต่อไปนี้

2.1 หนังสือ

ตัวอย่าง

Scott, C.D. and Jeffe D.T. (1991). Empowerment : Building a committed workforce.
          California: Kojen Page.

Boonwong, N. (1996). Principles of Design.  Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Tidd, J., Bessant, J. and Pavitt, K.  (2001).  Managing innovation.   2nd ed.  Chichester:
         John Wiley and Sons.

 2.2 บทความวารสาร

ตัวอย่าง

Shani, A., Sena, J. and Olin, T.  (2003).  “Knowledge Management and New Product Development: a Study of                      Two   Companies”.  European Journal of Innovation Management  6(3): 137-149.

 Piyasri, B., Nillapun. M. (2015).  “The Professional Development Model to Enhance
          Teaching Competency of Teachers Through Differentiated Instruction”.
          Silpakorn Educational Research Journal
7(1): 97-109. (in Thai)

  2.3 วิทยานิพนธ์

          ตัวอย่าง

Changkuen, P. (2001). Korat Traditional Play: Analyzing the Value of Physical Education and Folklore.
         Master of  Education Thesis Program in Physical Education Graduate School Khonkaen University. (in Thai)

2.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ    

        2.4.1 หนังสือออนไลน์ (online / e-Book)

ตัวอย่าง

Humm, M. (1997). Feminism and film. [Online]. Retrieved October 20, 2001, from

          https://www.netlibrary.com.

2.4.2 บทความจากวารสารออนไลน์ (online / e-journal)

            ตัวอย่าง

Kenneth, I. A.  (2000).  “A Buddhist Response to The Nature of Human Rights”.  Journal of Buddhist Ethics  
           8(3):13-15.  [Online].  Retrieved March 2, 2009,  from https://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html.    

Webb, S. L.  (1998).  “Dealing With Sexual Harassment”.  Small Business Reports 17(5):11-14.  [Online]. 
           Retrieved January 15, 2005,  from BRS, File: ABI/INFORM Item: 00591201.

        2.4.3 ฐานข้อมูล

            ตัวอย่าง

Beckenbach, F. and Daskalakis, M.  (2009).  Invention and Innovation as Creative Problem Solving Activities:
         A Contribution to Evolutionary Microeconomics
.  [Online].  Retrieved September 12, 2009,  from
         http:www.wiwi.uni-augsburg.de/vwl/hanusch/emaee/ papers/Beckenbach_neu.pdf.

 

online

2019-02-22

ประกาศจากกองบรรณาธิการวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย การจัดทำวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

การเปลี่ยนแปลงการจัดพิมพ์เนื้อหาในบทความวิจัย

2018-10-26

ประกาศจากกองบรรณาธิการวารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย เรื่องการเปลี่ยนแปลงการจัดพิมพ์เนื้อหาในบทความวิจัยจากการจัดพิมพ์เนื้อหาแบบ 2 คอลัมน์ เป็นแบบ 1 คอลัมน์ ตั้งแต่ฉบับปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Vol 11 No 1 (2019): January-June 2019

Published: 2019-07-08

การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การผลิตส้มโอที่ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม (The Training Packages Development in Title the Pomelo Planting with the Good Agriculture Practices for Farmers in Nakhon Pathom Province)

ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง (Nuttawan Pumdeeying), นภาภรณ์ ยอดสิน (Napaporn Yodsin), จิราภรณ์ อนุตธโต (Jiraporn Anuttato), พิชญาภา ยืนยาว (Pitchayapa Yuenyaw), ศุภมาศ ปั้นปัญญา (Supamas Panpanya), สุรพงษ์ อนุตธโต (Surapong Anuttato)

113-126

View All Issues