วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัยเป็นวารสารที่รองรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต (ทั้งในและนอกสถาบัน) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548กำหนดออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ 1) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ  2) ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)

Vol 9 No 1 (2017): January-June 2017

Published: 2017-06-18

บทปริทัศน์หนังสือ

มาเรียม นิลพันธุ์

372-376

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ

377-378

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ

สารบัญ

สารบัญ สารบัญ

ง-ฌ

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ บทบรรณาธิการ

View All Issues

Indexed in tci