มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Published: 2013-03-12

รูปแบบการส่งเสริมการดำเนินการเพื่อพัฒนางานวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประเสริฐ อินทร์รักษ์, นพดล เจนอักษร, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์, วรกาญจน์ สุขสดเขียว, มัทนา วังถนอมศักดิ์, สายสุดา เตียเจริญ, นุชนรา รัตนศิระประภา

17-35