Vol 4, No 1 (2012)

January – June 2012

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Table of Contents

บทความวิจัย

รูปแบบ และลักษณะของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารตามมาตรฐานสากล PDF
นงลักษณ์ วิรัชชัย 7-16
รูปแบบการส่งเสริมการดำเนินการเพื่อพัฒนางานวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา PDF
ประเสริฐ อินทร์รักษ์, นพดล เจนอักษร, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์, วรกาญจน์ สุขสดเขียว, มัทนา วังถนอมศักดิ์, สายสุดา เตียเจริญ, นุชนรา รัตนศิระประภา 17-35
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์: พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม PDF
ปราโมทย์ เหลาลาภะ, กาญจนา เส็งผล 36-49
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี PDF
กรัณย์พล วิวรรธมงคล 50-58
การใช้กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาล ชั้นปีที่ 1 PDF
นิศากร ประคองชาติ 59-76
การพัฒนาหลักสูตรระดับชั้นเรียน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา PDF
วัฒนา ตรงเที่ยง, สุเทพ อ่วมเจริญ 77-89
การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ เพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ PDF
วรากร หงษ์โต, ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 90-101
การพัฒนาเครื่องมือประเมินกระบวนการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติสำหรับ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) PDF
พรภิรมย์ หลงทรัพย์, มาเรียม นิลพันธุ์ 102-111
การพัฒนารูปแบบการโค้ช เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาล ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข PDF
ธัญพร ชื่นกลิ่น, วัชรา เล่าเรียนดี 112-129
การพัฒนาแบบฝึกเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนสะกดคำสำหรับนักเรียน ชาวต่างประเทศระดับกลางในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
นิรานันท์ วิไลรัตนกุล, มีชัย เอี่ยมจินดา 130-142
การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน PDF
ศรัญญา มณีไตรรัตน์เลิศ, สุเทพ อ่วมเจริญ 143-155
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป โดยบูรณาการแหล่งเรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เพชรบุรีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 PDF
วไลลักษณ์ พัสดร, อรพิณ ศิริสัมพันธ์ 156-166
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เอกลักษณ์และภูมิปัญญาไทย ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ PDF
บุญเมฆ จาดพันธ์อินทร์, อรพิณ ศิริสัมพันธ์ 167-177
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 PDF
สุภัทรา นุชสาย, วรกาญจน์ สุขสดเขียว 178-188
คุณลักษณะของกลุ่มงานที่มีประสิทธิผลกับความต้องการของบุคลากร ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 PDF
ณัฐชยานันต์ ทองธรรมจินดา, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 189-197
การพัฒนาแบบฝึกการเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 PDF
วนิดา กุลภัทร์แสงทอง, มาเรียม นิลพันธุ์ 198-211
การแก้ปัญหาความขัดแย้งของตัวละครในบทละครพูดร้อยแก้วพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว: การวิเคราะห์ด้วยอริยสัจสี่ PDF
ชลธิชา หอมฟุ้ง, กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ 212-225
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอน ของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา จังหวัดเพชรบุรี PDF
พระครู วาทีวรวัฒน์, สุเทพ ลิ่มอรุณ 226-236
ปัจจัยองค์กรในการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรี PDF
วีระพร วงษ์พานิช, สุเทพ ลิ่มอรุณ 237-246
ผลการเรียน Verb to be โดยใช้กิจกรรมที่เน้นโครงสร้างภาษาของนักเรียนชาวจีน ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ PDF
เฟย หวาง, ปัณณธร แสงอรุณ 247-264
อนาคตภาพของขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในการจัดการธุรกิจขนาดกลาง ที่ส่งออกเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย PDF
ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์, ชูวิทย์ มิตรชอบ 265-277

บทปริทัศน์หนังสือ

Research Synthesis and Meta-analysis : A Step-by-Step Approach (การสังเคราะห์งานวิจัยและการวิเคราะห์อภิมาน) PDF
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 278-280