Vol 3, No 1-2 (2011)

July – December 2011

มนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์

Table of Contents

บทความวิจัย

Qualitative Research and Case Study PDF
Robert E. Stake 7-13
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาชีพครู กรณีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร PDF
มาเรียม นิลพันธุ์, ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, ปริญดา ยะวงศา 14-23
การพัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน PDF
สุเทพ อ่วมเจริญ 24-37
การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร PDF
มัทนา วังถนอมศักดิ์ 38-49
การสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ PDF
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม 50-63
การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร PDF
วชิระ จันทราช 64-78
การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น PDF
พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, เก็จกนก เอื้อวงศ์, นงเยาว์ อุทุมพร 79-91
รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนโดยการบูรณาการแบบสอดแทรกสำหรับนักศึกษาครู เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน PDF
ปัญญา ทองนิล, มาเรียม นิลพันธุ์ 92-108
การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาทางศาสตร์การเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาวิชาชีพครู PDF
ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง, วัชรา เล่าเรียนดี 109-121
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักศึกษาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาความสามารถการจัด ประสบการณ์ที่เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย PDF
อารีย์ พรหมเล็ก, สุเทพ อ่วมเจริญ 122-134
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้เป็นทีมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ การออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบสหวิทยาการสำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา PDF
วิวรรธน์ จันทร์เทพย์, ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 135-149
การพัฒนารูปแบบการดูแลให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอน และการทำวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการสอนคณิตศาสตร์ PDF
กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, วัชรา เล่าเรียนดี 150-165
การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการฝึกอบรมแบบผสมผสานตามแนวคิด การเรียนรู้เป็นทีมเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการตลาดและพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับพนักงานบริษัทประกันชีวิต PDF
ธนภาส อยู่ใจเย็น, ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 166-183
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานสำหรับครูผู้ฝึกนักศึกษาพิการทางสายตา เพื่อพัฒนาทักษะด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว PDF
สุวัฒน์ชัย จันทร์เฮง, ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 184-195
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ การวิจัยในชั้นเรียนของครู เขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ PDF
ยุพิน ยืนยง, วัชรา เล่าเรียนดี 196-209
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก PDF
รังสรรค์ อ้วนวิจิตร, ชวนชม ชินะตังกูร 210-221
ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานสปาในกรุงเทพมหานคร PDF
นฤมล ผุยมูลตรี, ศิริจิต สุนันต๊ะ 222-233
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 PDF
วรรณภา บุญใหญ่, กาญจนา บุญส่ง 234-244
คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม ตามทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลนครนครปฐม PDF
ธเนศ ทองยินดี, จันทิมา แสงเลิศอุทัย 245-256

บทปริทัศน์หนังสือ

Qualitative Research Studying How Things Work PDF
มาเรียม นิลพันธุ์ 257-260