มนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์

Published: 2013-03-13

การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พิชิต ฤทธิ์จรูญ, ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, เก็จกนก เอื้อวงศ์, นงเยาว์ อุทุมพร

79-91

Qualitative Research Studying How Things Work

มาเรียม นิลพันธุ์

257-260