มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Published: 2013-03-19

รูปแบบกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน

พนอ สงวนแก้ว, วิสาข์ จัติวัตร์

69-81

โครงร่างความถี่ของคำศัพท์ที่ใช้ในการวัดความยากของบทอ่าน

ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล, เจเรอมี่ วอร์ด

303-317

การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล

จารุลักษณ์ ชัยสุวรรณรักษ์, อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์

318-330