Vol 2, No 2 (2011)

January – June 2011

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Table of Contents

บทความวิจัย

วิธีการวิจัยเชิงผสมผสานทางการศึกษา PDF
รัตนะ บัวสนธ์ 7-20
การสังเคราะห์ความรู้ทางด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ จากเรื่องเล่าความสำเร็จของครูและนักเรียนในระบบการศึกษา : การพัฒนาหน่ออ่อนทางการศึกษา สร้างจิตปัญญาในการเรียนรู้สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ PDF
นรินทร์ สังข์รักษา 21-30
การพัฒนาโปรแกรมความร่วมมือระหว่างครอบครัวและโรงเรียนเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) PDF
นวลฉวี ประเสริฐสุข, คณิต เขียววิชัย, กานดา พู่พุฒ, ชลิต ตุ้มทองคำ 31-41
ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก PDF
อรพรรณ ตู้จินดา, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 42-54
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาศาสตร์เบื้องต้นเพื่อพัฒนาคุณภาพของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา PDF
ณัฐวิภา วิริยา, บำรุง โตรัตน์ 55-68
รูปแบบกิจกรรมการอ่านเน้นภาระงาน PDF
พนอ สงวนแก้ว, วิสาข์ จัติวัตร์ 69-81
การพัฒนารูปแบบการติดตามช่วยเหลือสำหรับครูพี่เลี้ยงเพื่อการนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักศึกษาครู PDF
กรัณย์พล วิวรรธมงคล, มาเรียม นิลพันธุ์ 82-93
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา อย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 PDF
อารยา ช่ออังชัญ, วัชรา เล่าเรียนดี 94-107
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ PDF
กิตติคม คาวีรัตน์, มาเรียม นิลพันธุ์ 108-121
การพัฒนาหลักสูตรการออกแบบตกแต่งอาหารเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรธุรกิจอาหาร PDF
ปฤณัต นัจนฤตย์, มาเรียม นิลพันธุ์ 122-134
การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของอาจารย์ในศูนย์เรียนรู้ โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต PDF
ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน, มาเรียม นิลพันธุ์ 135-149
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนักศึกษาครู เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตครูที่พึงประสงค์ PDF
พลวัต วุฒิประจักษ์, มาเรียม นิลพันธุ์ 150-162
คุณลักษณะของผู้บริหารกับการบริหารงบประมาณสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในภูมิภาคตะวันตก PDF
สุเมธ จันทร์เจือจุน, ศิริชัย ชินะตังกูร 163-171
ทักษะการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 PDF
พีรพัฒน์ รุ่งเรือง, มัทนา วังถนอมศักดิ์ 172-184
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 กับแบบปกติ PDF
ปริญญา ปั้นสุวรรณ์, บำรุง ชำนาญเรือ 185-197
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์” จังหวัดราชบุรี ช่วงชั้นที่ 3 – 4 โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model PDF
ฐิติมา นิติกรวรากุล, วัชรา เล่าเรียนดี 198-210
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนสะกดคำยาก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษา PDF
ประไพ สุวรรณสารคุณ, วัชรา เล่าเรียนดี 211-221
การศึกษาผลการเรียนแบบผสมผสานที่มีแบบทางการเรียนต่างกัน วิชาสื่อการศึกษาเบื้องต้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร PDF
กมลวรรณ เฉิดฉันท์พิพัฒน์, อนิรุทธ์ สติมั่น 222-233
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม PDF
ศิริพร ทองธรรมจินดา, มัทนา วังถนอมศักดิ์ 234-244
การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ของเล่นพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 PDF
สาลิกา สำเภาทอง, มาเรียม นิลพันธุ์ 245-258
การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตในบริบทของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น PDF
มนัสนันท์ รอดเชื้อจีน, สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 259-273
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชามวยไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 PDF
ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, ชาญชัย ยมดิษฐ์ 274-286
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ PDF
สุพัตรา สุจริตรักษ์, สิรินทร ศรีโพธิ์ 287-302
โครงร่างความถี่ของคำศัพท์ที่ใช้ในการวัดความยากของบทอ่าน PDF
ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล, เจเรอมี่ วอร์ด 303-317
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล PDF
จารุลักษณ์ ชัยสุวรรณรักษ์, อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ 318-330
ความเหนื่อยล้าในการทำงานของเภสัชกรโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข PDF
วาริชาฏ ศิวกาญจน์, บุรินทร์ ต.ศรีวงษ์ 331-341
บทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี PDF
สว่าง วงศ์สุวรรณ, จันทิมา แสงเลิศอุทัย 342-350

บทวิจารณ์หนังสือ

สัมฤทธิ์พิศวงตีแผ่ “ความสำเร็จ” ในมุมที่คุณคาดไม่ถึง PDF
คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ 351-354