Vol 2, No 1 (2010)

July – December 2010

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Table of Contents

บทความวิจัย

งานวิจัย : มุมมองจากประสบการณ์ PDF
กาญจนา คุณารักษ์ 6-18
การศึกษาสภาพการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม PDF
นรินทร์ สังข์รักษา 19-32
การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดสุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา PDF
กมลาศน์ ศรประสิทธิ์, ศิริชัย ชินะตังกูร 33-43
การพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 PDF
โชติมา หนูพริก, สุเทพ อ่วมเจริญ 44-59
สมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทย PDF
มิ่งขวัญ คอยชื่น, ภัทรพล มหาขันธ์ 60-70
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการทำงานเป็นทีมของพัฒนากรในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัดเพชรบุรี PDF
กรกนก บุญชูจรัส, ภัทรพล มหาขันธ์ 71-87
การพัฒนาทักษะการเขียนความเรียงโดยใช้แบบฝึกทักษะที่ใช้แผนที่ความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 PDF
แสงระวี ประจวบวัน, มีชัย เอี่ยมจินดา 88-98
การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 E PDF
อารีย์ สุขใจวรเวทย์, สุเทพ อ่วมเจริญ 99-110
การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การวัด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย PDF
ปรานี แพรอัตร์, มาเรียม นิลพันธุ์ 111-119
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PDF
ทรงธรรม พลับพลา, สุเทพ อ่วมเจริญ 120-131
การถอดบทเรียนการเรียนรู้สุขภาพชุมชน ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี PDF
พัณณ์ชิตา โยคะนิตย์, นรินทร์ สังข์รักษา 132-140
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นเยาว์ตามแนวคิด การฝึกทางปัญญาจากต้นแบบ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางธุรกิจ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย PDF
ประเสริฐ ลีอำนนต์กุล, สำลี ทองธิว 141-153
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบวิธีเชิงนิเวศและพลวัตร ในระยะเปลี่ยนแปลงสำหรับเสริมสร้างทักษะทางสังคมของเด็ก เพื่อเตรียมเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 PDF
บุศรินทร์ สิริปัญญาธร, สำลี ทองธิว 154-167
การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ในองค์กร และแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก PDF
นวลทิพย์ อรุณศรี, สำลี ทองธิว 168-181
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการ โดยใช้กลยุทธ์การปรับโครงสร้างองค์กรของฟูลแลนสำหรับครูประถมศึกษา PDF
ประไพ ธรมธัช, สำลี ทองธิว 182-193
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ในสถานีตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม PDF
ยงยุทธ ฉายแสง, วรรณวีร์ บุญคุ้ม 194-206
การศึกษาการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในเขตจังหวัดราชบุรี PDF
วาสนา เจริญเปลี่ยน, นิมิตร มั่งมีทรัพย์ 207-219
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี PDF
นราวุฒิ สังข์รักษา, พิทักษ์ ศิริวงศ์ 220-233

บทปริทัศน์หนังสือ

การประเมินผู้เรียนออนไลน์ (Assessing Learners Online) PDF
อนิรุทธ์ สติมั่น 234-238