Vol 1, No 2 (2010)

January – June 2010

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Table of Contents

บทความวิจัย

ว่าด้วยเรื่องการวิจัย ถามตอบเพื่อความรู้สู่การปฏิบัติ PDF
อุทัย ดุลยเกษม 6-15
การสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการนิยาม/แนวความคิด และปัจจัยที่เสริมสร้าง กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ : การขับเคลื่อนจิตวิญญาณของผู้เรียนด้วยพลังทางการศึกษา PDF
ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ, จุรีวรรณ จันพลา, เดชา ทวีไทย 16-26
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารความรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่เกษตรกรปลูกฝรั่งชมพู่คุณภาพ เพื่อแก้ไขความยากจนในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม PDF
ลุยง วีระนาวิน, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 27-40
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูของข้าราชการครู ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) PDF
โสภณ แย้มทองคำ, มาเรียม นิลพันธุ์ 41-53
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนักเรียนปฐมวัย PDF
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, มาเรียม นิลพันธุ์ 54-63
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างเสริมมโนทัศน์และการแก้ปัญหาในวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย PDF
แสงเดือน เจริญฉิม, สุเทพ อ่วมเจริญ 64-78
การศึกษาความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อบทบาทการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ ในจังหวัดนครปฐม PDF
พระปลัดสุวรรณ์ โกวิโท, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 79-87
การศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของพระวินยาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
พระธนวัฒน์ พรมเลิศ, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 88-99
ผลที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีต่อสุขภาวะทางสังคมของคนในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม PDF
ธารทิพย์ ขาวผ่องอำไพ, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 100-113
พฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดนครปฐม : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร PDF
วนิดา แก้วชะอุ่ม, นรินทร์ สังข์รักษา 114-125
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม PDF
ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 126-139
การวิเคราะห์คุณค่าและการดำรงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหนังใหญ่วัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี PDF
เปรมรัศมี ธรรมรัตน์, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 140-153
การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานของสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายหลังการรับโอนภารกิจ PDF
ศิวิมล แซ่เล้า, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 154-165
การวิเคราะห์คุณค่าของศิลปะหมากรุกไทย PDF
ธนิศร ศรีก๊กเจริญ, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 166-178
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิถีพุทธ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 PDF
พระครูสังฆรักษ์จรัญ จุ่นดีวงษ์, ลุยง วีระนาวิน 179-191
สภาพการจัดการความรู้ของศูนย์การเรียนชุมชน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ PDF
นัฏฐา มณฑล, ภัทรพล มหาขันธ์ 192-207
การพัฒนาหนังสือนิทาน เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนสะกดคำที่ไม่ตรงตามมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ PDF
ศุภศิริ บุญประเวศ, บุษบา บัวสมบูรณ์ 208-220
การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จของการนำนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลไปปฏิบัติ PDF
นพรุจ ศักดิ์ศิริ 221-231
คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจไทย PDF
ศิริพร ลือวิภาสกุล, ชวนชม ชินะตังกูร 232-244
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา PDF
นภาเดช บุญเชิดชู, บุญมี เณรยอด 245-257
การสร้างโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ธุรกิจโดยใช้คลังข้อมูลคำศัพท์ สำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น PDF
จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์, ทรงพร ทาเจริญศักดิ์ 258-268
คุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม PDF
ศรีสุดา มีชำนาญ, สมชาย ลักขณานุรักษ์ 269-281
การวิเคราะห์พหุระดับตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร PDF
อรนุช สอนน้อย, ไชยรัตน์ ปราณี 282-293
การสร้างแบบวัดคุณลักษณะความพอเพียงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดนครสวรรค์ PDF
ปราณี เข็มวงษ์, ไชยรัตน์ ปราณี 294-306

บทปริทัศน์หนังสือ

Designing and Conducting Mixed Methods Research PDF
มาเรียม นิลพันธุ์ 307-309

ปริทัศน์บทความวิจัย

การสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการนิยาม/แนวความคิด และปัจจัยที่เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์: การขับเคลื่อนจิตวิญญาณของผู้เรียนด้วยพลังทางการศึกษา PDF
คณิต เขียววิชัย 310-311