มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Published: 2013-03-20

การวิเคราะห์คุณค่าของศิลปะหมากรุกไทย

ธนิศร ศรีก๊กเจริญ, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ

166-178

คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจไทย

ศิริพร ลือวิภาสกุล, ชวนชม ชินะตังกูร

232-244

คุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ศรีสุดา มีชำนาญ, สมชาย ลักขณานุรักษ์

269-281

Designing and Conducting Mixed Methods Research

มาเรียม นิลพันธุ์

307-309