Vol 6, No 1 (2014)

January - June 2014

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Table of Contents

บทความวิจัย

การจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับเด็กชนเผ่า โรงเรียนประถมศึกษา พื้นที่ชายขอบภาคเหนือ PDF
ชุมศักดิ์ อินทรรักษ์ 7-14
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงฟ้อนสไบ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดลำปาง ปิยดา
piyada chatchawanprecha 15-26
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก PDF
พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ 27-42
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว วีระกุล อรัณยะนาค
วีระกุล อรัณยะนาค 43-51
การรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระวี อรรถวิลัย
ระวี อรรถวิลัย 52-65
การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวตลาดน้ำภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ
ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ 66-79
การพัฒนาชุดทักษะการเขียนโปรแกรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พนภาค ผิวเกลี้ยง
พนภาค ผิวเกลี้ยง 80-90
การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ศิริพิมล หงษ์เหม
ศิริพิมล หงษ์เหม 91-103
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT) ร่วมกับเทคนิค KWL-Plus ทัศนา ชาวปากน้ำ
ทัศนา ชาวปากน้ำ 104-116
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษตามแนวการสอนอ่านเพื่อการสื่อสาร โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นนครปฐม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทัศนีย์ ชาวปากน้ำ
ทัศนีย์ ชาวปากน้ำ 117-128
การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล ของครูผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศิริรัตน์ ชาติเชยแดง
ศิริรัตน์ ชาติเชยแดง 129-140
การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิไล โพธิ์ชื่น
วิไล โพธิ์ชื่น 141-153
การพัฒนาผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน MARCE บุณยนุช นุชสาย
บุณยานุช นุชสาย 154-167
การพัฒนาความสามารถการฟังภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของนักเรียนต่างชาติ โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียตามแนวคิดของ Williams Littlewood นุชจรี สังข์ทอง
นุชจรี สังข์ทอง 168-177
การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความโดยใช้ข้อมูลท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณิชาพร ปรีชาวิภาษ
ณิชาพร ปรีชาวิภาษ 178-191
การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ ของครูคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อรสา กุนศิลา
อรสา กุนศิลา 192-205
การพัฒนารูปแบบ SQ4R บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน นฤมล เทพนวล
นฤมล เทพนวล 206-219
การพัฒนาแบบจำลองการสอนการเขียนภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บบล็อก สำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ลักษณ์มุนินทร์ สุระคาย
ลักษณ์มุนินทร์ สุระคาย 220-232
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อเจตคติ ในการเรียนพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อานนท์ พึ่งสาย
อานนท์ พึ่งสาย 233-245
การพัฒนาหลักสูตร เรื่องการอนุรักษ์พรรณไม้ในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสุพรรณบุรี จุฑารัตน์ กลิ่นกำเนิด
จุฑารัตน์ กลิ่นกำเนิด 246-257
การประเมินนักเรียนด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้บริหารและครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลัง พิมพร ใจงาม
พิมพร ใจงาม 273-284
การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะชีวิต ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นฐมล สาดบางเคียน
นฐมล สาดบางเคียน 258-272
รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีของปราชญ์ชาวบ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืน สุคนธ์ บุญมาก
สุคนธ์ บุญมาก 285-296
การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSAPA เพื่อพัฒนาการกำกับตนเองของเด็กปฐมวัย สิรันทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู
สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู 297-308

บทวิจารณ์หนังสือ

Grounded Theory for Qualitative Research : A Practical Guide PDF
นรินทร์ สังข์รักษา 309-312

สารบัญ

สารบัญ Untitled Untitled สารบัญ
สารบัญ สารบัญ

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ Untitled
บทบรรณาธิการ บทบรรณาธิการ