Vol 5, No 2 (2013)

July - December 2013

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Table of Contents

บทความวิจัย

รูปแบบการประเมิน CIPP และ CIPPIEST มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการใช้ PDF
รัตนะ บัวสนธ์ 7-24
การประเมินผลการสอนรายวิชาโครงงานภาษาอังกฤษโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร PDF
สุนีตา โฆษิตชัยวัฒน์ 25-37
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทยของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร PDF
มนัสนันท์ น้ำสมบูรณ์ 38-47
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์: ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ จังหวัดเพชรบุรี PDF
อารี ภาวสุทธิไพศิฐ 48-59
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการเรียนการสอน หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) PDF
วราภรณ์ ทิพย์สุวรรณกุล 60-72
รูปแบบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเฉพาะความพิการ สำหรับเด็กหูหนวกในประเทศไทย PDF
พะโยม ชิณวงศ์ 73-85
รูปแบบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเฉพาะความพิการ สำหรับเด็กหูหนวกในประเทศไทย PDF
จิระ ดีช่วย 86-99
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดขั้นสูงและจิตตนิสัยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา PDF
ชมนาด เชื่อสุวรรณทวี 100-112
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพแบบร่วมมือโดยเน้นครูเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริม สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของครูโรงเรียนประถมศึกษา PDF
สุมณฑา จุลชาต 113-133
การพัฒนารูปแบบการโค้ชทางปัญญาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการโค้ชและการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของครูพณิชยกรรม PDF
จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์ 134-150
การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระงานโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ PDF
วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร 151-166
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักศึกษาครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา PDF
วินัยธร วิชัยดิษฐ์ 167-180
พฤติกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษา ผู้นำชุมชนในเขตอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี PDF
ประสงค์ ลีลา 181-192
การประเมินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี PDF
สราวุธ เมือบสน 193-204
สภาพที่เป็นจริงและความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ฤทัยรัตน์ ผ่องทิพย์ 205-216
การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนวัยรุ่นหญิง ในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครปฐม PDF
อรนุช เอี่ยมสุขา 217-231
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ PDF
วาสนา อุตสาหะ 232-243
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานในองค์การภาครัฐของพนักงาน ในองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ PDF
เบญญารัศม์ อรุณบรรเจิดกุล 244-254
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ PDF
สุวพิชญ์ เขจรบุตร 255-266
การพัฒนาระบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น PDF
อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์ 267-284
การพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถด้านสติปัญญาสำหรับนักเรียน ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 PDF
ตรีมาลา เรือนทอง 285-295
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกับ ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาล ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ PDF
อัฐชลี ทาทอง 296-308
การพัฒนารูปแบบการศึกษาทางไกลสำหรับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ PDF
สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา 309-321
การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตามทฤษฎีการศึกษาเพื่อสังคมที่ดีกว่า เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนประถมศึกษา PDF
ดนุชา ปนคำ 322-334
การศึกษาความสอดคล้องของการระบุความเข้มงวด/ ใจดี และการทำหน้าที่ต่างกัน ของผู้ตรวจให้คะแนนเมื่อเวลาผ่านไป ของผู้ตรวจให้คะแนนความสามารถ ในการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 PDF
บุษวรรษ์ แสนปลื้ม 335-347

บทวิจารณ์หนังสือ

Evaluation Theory, Models, & Applications PDF
มาเรียม นิลพันธุ์ 348-353

สารบัญ

สาร Untitled
สารบัญ สารบัญ

บทบรรณาธิการ

บท Untitled
บทบรรณาธิการ บทบรรณาธิการ