Vol 6, No 2 (2014)

July - December 2014

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Table of Contents

บทความวิจัย

การพัฒนารูปแบบการรับรองปริญญาทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพ PDF
ประกอบ คุณารักษ์ 7-18
การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในการประกันคุณภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อ.ดร.ดวงใจ ดวงใจ ชนะสิทธิ์
ดวงใจ ชนะสิทธิ์ 19-36
การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.ชัยยุธ มณีรัตน์
ชัยยุธ มณีรัตน์ 37-51
รูปแบบการร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพที่ส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้านการสอนของอาจารย์ที่พัฒนา ทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา พิกุล ประดับศรี
พิกุล ประดับศรี 52-66
การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ ตามแนวการอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เกศริน ทองงาม
เกศริน ทองงาม 67-79
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สมกิต บุญยะโพธิ์
สมกิต บุญยะโพธิ์ 80-95
จรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียน ไพวัลย์ เหล็งสุดใจ
ไพวัลย์ เหล็งสุดใจ 96-107
นโยบายและการปฏิบัติด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน เฉลียว ยาจันทร์
เฉลียว ยาจันทร์ 108-120
การพัฒนาทักษะชีวิตในกิจกรรมแนะแนวชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยโครงงาน ฉวีวรรณ ไตรรัตนานนท์
ฉวีวรรณ ไตรรัตนานนท์ 121-133
การพัฒนาแบบฝึกการฟังอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 เสาวลักษณ์ เมฆแดง
เสาวลักษณ์ เมฆแดง 134-146
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โดยใช้ชุดการสอน เกศรินทร์ หาญดำรงค์รักษ์
เกศรินทร์ หาญดำรงค์รักษ์ 147-156
การพัฒนาแบบฝึกการเขียนย่อความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อภิรดี สาริกา
อภิรดี สาริกา 157-169
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เสาวลักษณ์ เรืองเกษมพงศ์
เสาวลักษณ์ เรืองเกษมพงศ์ 170-181
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนด้วยวิธีสอนแบบโครงงาน จรรยา เจริญรัตน์
จรรยา เจริญรัตน์ 182-194
การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงระบบเพื่อเชื่อมโยงการเขียน โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พชรมณฑ์ หมวดนุ่ม
พชรมณฑ์ หมวดนุ่ม 195-207
การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี รังษิมา สุริยารังสรรค์
รังษิมา สุริยารังสรรค์ 208-217
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง อาหารท้องถิ่นปลาหมำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี ประภาช วิวรรธมงคล
ประภาช วิวรรธมงคล 218-227
รูปแบบการแนะแนวเชิงจิตวิทยาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมรับผิดชอบและการแก้ปัญหา อย่างสันติวิธีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในโรงเรียนอาชีวศึกษา ญานินท์ คุณา
ญาณินท์ คุณา 228-243
ผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSAPA ที่มีต่อการกำกับตนเองของเด็กปฐมวัย สิรันทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู
สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู 244-258
การประเมินหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี อัจฉรา เทียนทอง
อัจฉรา เทียนทอง 259-271
ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไท เทวินทร์
เป็นไท เทวินทร์ 272-283
การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสำหรับครูประถมศึกษา ปองทิพย์ เทพอารีย์
ปองทิพย์ เทพอารีย์ 284-296

บทวิจารณ์หนังสือ

Research Methods in Language Learning PDF
อ.ดร.อธิกมาส มากจุ้ย 297-300

สารบัญ

สาร Untitled
สารบัญ สารบัญ

บทบรรณาธิการ

บท Untitled
บทบรรณาธิการ บทบรรณาธิการ