Vol 5, No 1 (2013)

January - June 2013

Table of Contents

บทความวิจัย

การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน PDF
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 7 - 20
การใช้สุนทรียสนทนาเพื่อพัฒนาความสามารถในการตั้งคำถามของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร PDF
วิสูตร โพธิ์เงิน 21 - 33
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ดนตรีจีนชุมชนบางหลวง PDF
อนิรุทธ์ สติมั่น, สมหญิง เจริญจิตรกรรม, เอกนฤน บางท่าไม้, น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์ 34 - 47
การสำรวจข้อมูลและประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดนครปฐม PDF
วิสาข์ จัติวัตริ์, ฐาปนีย์ ธรรมเมธา, ชัชว์ เถาว์ชาลี, น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์, เอกนฤน บางท่าไม้ 48 - 56
การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล สำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล PDF
ธันยพร บุษปฤกษ์, สุเทพ อ่วมเจริญ 57 - 69
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล PDF
เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์, สุเทพ อ่วมเจริญ 70 - 83
การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านการฟังและดูเชิงคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน PDF
ศิรินทิพย์ เด่นดวง, สุเทพ อ่วมเจริญ 84 - 96
การพัฒนาสื่อการศึกษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง 1 ไร่ ไม่ยาก ไม่จน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ PDF
ทศพร เชื้อปรางค์, อนิรุทธ์ สติมั่น 97 - 107
แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ จังหวัดสมุทรสงคราม PDF
กษมาพร พวงประยงค์, นพพร จันทรนำชู 108 - 120
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิค KWL กับวิธีสอนแบบปกติ PDF
จิราภรณ์ บุญณรงค์, สมพร ร่วมสุข 121 - 131
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบปกติ PDF
สารสิน เล็กเจริญ, สมพร ร่วมสุข 132 - 143
การพัฒนาชุดการเรียนรู้สื่อประสม เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเจริญธรรม PDF
วารุณี ภิรมย์เมือง, มาเรียม นิลพันธุ์ 144 - 156
การพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่อง การเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 PDF
อัจฉรา เจตบุตร, มาเรียม นิลพันธุ์ 157 - 168
การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน PDF
นุสรา ดาราพงษ์, สุเทพ อ่วมเจริญ 169 - 180
การประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลกรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม PDF
กิรณา สังข์เสวก, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 181 - 191
แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อรักษาอัตลักษณ์ชาวเลมอแกน PDF
สมเกียรติ สัจจารักษ์, คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ 192 - 201
การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ เรื่อง การจัดองค์ประกอบภาพถ่าย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา PDF
ณัฐเขต สัจจะมโน, สมหญิง เจริญจิตรกรรม 202 - 211
ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะครูที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในมหาวิทยาลัยราชภัฎ: การวิเคราะห์สมการโครงสร้างพหุระดับ PDF
สายชล เทียนงาม, บุญเรียง ขจรศิลป์ 212 - 225
การวิจัยประเมินผลโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตามและประเมินผลตามแนวคิดแผนที่ผลลัพธ์ โดยใช้แนวคิดและรูปแบบการประเมินของสเตกและสตัฟเฟิลบีม PDF
ณัฐวรินทร์ สิริเดชทวีติยา, มยุรี วัดแก้ว 226 - 240
อนาคตภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศไทยใน พ.ศ. 2561 PDF
พีรพัศ โห้ถนอม, ชูวิทย์ มิตรชอบ 241 - 253
อิทธิพลของการเรียนการสอนอ่านแบบเน้นมโนทัศน์ในบทความวิจัยภาษาอังกฤษที่มีต่อแรงจูงใจในการอ่าน กลวิธีการอ่าน และผลลัพธ์การอ่านของนักเรียนนายร้อยตำรวจ PDF
อโนมา โรจนาพงษ์, สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 254 - 266
การพัฒนาหลักสูตรและวิธีการเสริมสร้างความสามารถในการเขียนรายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู PDF
เด่นดาว ชลวิทย์, สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 267 - 277
การสร้างโปรแกรมการเรียนรู้คำศัพท์โดยยึดหลักตามหัวข้อคำศัพท์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 PDF
อภิสรา มณีกานนท์, จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ 278 - 291
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ PDF
เบญญาภา เอกวัตร, พิษณุ เฉลิมวัฒน์ 292 - 306
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับบริการสาธารณะของเทศบาลตำบล ปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ PDF
สุธินี เหรียญเครือ, พิษณุ เฉลิมวัฒน์ 307 - 318

บทปริทัศน์หนังสือ

การวิจัยใหม่ในการจัดการความรู้รูปแบบและวิธีการ PDF
สำเริง อ่อนสัมพันธุ์ 319 - 336

สารบัญ

สาร
สารบัญ สารบัญ

บทบรรณาธิการ

บท Untitled
บทบรรณาธิการ บทบรรณาธิการ