Published: 2014-12-19

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ดนตรีจีนชุมชนบางหลวง

อนิรุทธ์ สติมั่น, สมหญิง เจริญจิตรกรรม, เอกนฤน บางท่าไม้, น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์

34 - 47

การสำรวจข้อมูลและประเมินผลการจัดการศึกษาจังหวัดนครปฐม

วิสาข์ จัติวัตริ์, ฐาปนีย์ ธรรมเมธา, ชัชว์ เถาว์ชาลี, น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์, เอกนฤน บางท่าไม้

48 - 56

แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อรักษาอัตลักษณ์ชาวเลมอแกน

สมเกียรติ สัจจารักษ์, คีรีบูน จงวุฒิเวศย์

192 - 201

สาร

สารบัญ สารบัญ

บท

บทบรรณาธิการ บทบรรณาธิการ