มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Published: 2015-01-07

การพัฒนาการสอนวิชา “การพัฒนาหลักสูตร” สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

สุเทพ อ่วมเจริญ, ประเสริฐ มงคล, วัชรา เล่าเรียนดี

41 - 55

ถอดบทเรียนจากโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 2550-2553

นรินทร์ สังข์รักษา, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, จรีวรรณ จันพลา

56 - 71

ผลการใช้ระบบการจัดการออนไลน์สำหรับการฝึกประสบการณ์

น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์, ฐาปนีย์ ธรรมเมธา

72 - 85

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้ปัญญาเป็นฐานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เอกนฤน บางท่าไม้, อนิรุทธ์ สติมั่น, มณฑิรา พันธุ์อ้น

86 - 101

บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review)

วรรณวีร์ บุญคุ้ม

334 - 335