Vol 4, No 2 (2012)

July - December 2012

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Table of Contents

บทความวิจัย

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด้านการแปลงหลักสูตรสู่การเรียนรู้ PDF
วิชัย วงษ์ใหญ่ 10 - 24
การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ PDF
มาเรียม นิลพันธุ์ 25 - 40
การพัฒนาการสอนวิชา “การพัฒนาหลักสูตร” สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา PDF
สุเทพ อ่วมเจริญ, ประเสริฐ มงคล, วัชรา เล่าเรียนดี 41 - 55
ถอดบทเรียนจากโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 2550-2553 PDF
นรินทร์ สังข์รักษา, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, จรีวรรณ จันพลา 56 - 71
ผลการใช้ระบบการจัดการออนไลน์สำหรับการฝึกประสบการณ์ PDF
น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์, ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 72 - 85
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้ปัญญาเป็นฐานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต PDF
เอกนฤน บางท่าไม้, อนิรุทธ์ สติมั่น, มณฑิรา พันธุ์อ้น 86 - 101
การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูในการจัดการเรียนรู้ PDF
ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 102 - 113
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี PDF
จิตตรา มาคะผล 114 - 129
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี PDF
ดวงใจ ช่วยตระกูล, เจษฎา บุญมาโฮม, ภาวิณี ไขกระโทก 130 - 147
วัฒนธรรมโรงเรียนกับการบริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 PDF
สุภาวดี ลำเจียกมงคล, วรกาญจน์ สุขสดเขียว 148 - 161
บทบาทของผู้บริหารกับมาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 PDF
พรนิดา กีรติวิทยาภรณ์, ศิริชัย ชินะตังกูร 162 - 176
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการอ่านวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน PDF
สุวิมล สพฤกษ์ศรี, สเทพ อ่วมเจริญ 177 - 190
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข PDF
นครชาติ เผื่อนปฐม, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 191 - 206
การศึกษาผลการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง คำศัพท์ภาษามือไทยโดยการเล่านิทาน ที่มีผลต่อทักษะการใช้ภาษามือของนักศึกษาล่ามภาษามือไทย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล PDF
ศศิธร ทรัพย์วัฒนไพศาล, อนิรุทธ์ สติมั่น 207 - 220
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี PDF
ภัทราภรณ์ สืบจากอินทร์, บุษบา บัวสมบูรณ์ 221 - 236
การเจริญวิปัสสนาตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านพฤติกรรม และอารมณ์ของมนุษย์: กรณีศึกษาหลักสูตรวิปัสสนาเบื้องต้น ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ PDF
สุมนา เลียบทวี, นพพร จันทรนำชู 237 - 250
การปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม PDF
อาจริยพงษ์ คำตั๋น, นพพร จันทรนำชู 251 - 266
การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคำ โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 2 ร่วมกับเกมการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 PDF
จุฑามาศ กันติ๊บ, บุษบา บัวสมบูรณ์ 267 - 280
แนวทางการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ PDF
ทองแท่ง ทองถิ่น, ทองประวิตร จำปาเงิน, ปรัชญนันท์ นิลสุข 281 - 291
การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น PDF
นวรัตน์ ประทุมตา, บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ 292 - 303
การศึกษาการออกเสียงภาษาอังกฤษที่คลาดเคลื่อนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกเสียงของนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี PDF
วิชุรา วินัยธรรม, สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี 304 - 320
รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น PDF
วาสนา จันทรอุไร, ทองประวิตร จำปาเงิน, สุปรียา ควรเดชะคุปต์ 321 - 333

บทปริทัศน์หนังสือ

บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review) PDF
วรรณวีร์ บุญคุ้ม 334 - 335