Vol 7, No 1 (2015)

Vol 7, No 1 (2015): January-June 2015

Full Issue

View or download the full issue PDF ()

Table of Contents

บทความวิชาการ

การวิจัยแบบการทดลองกลุ่มเล็ก PDF
นวลฉวี ประเสริฐสุข 9-25

บทความวิจัย

การประเมินผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร มาเรียม นิลพันธ์
มาเรียม นิลพันธุ์, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, อุบลวรรณ ส่งเสริม 26-41
ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนวัดปทุมวนารามโดยใช้อรพรรณโมเดล อรพรรณ ตู้จินดา
อรพรรณ ตู้จินดา 42-56
การศึกษาวิธีการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวที่มีลูกหูหนวกที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเองสูง อารี ภาวสุทธิไพศิฐ
อารี ภาวสุทธิไพศิฐ, รานี เสงี่ยม, เพ็ญพักตร์ แก้วดี 57-67
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นิพนธ์ วรรณเ้วช
นิพนธ์ วรรณเวช 68-83
การพัฒนาสมรรถนะ ตัวชี้วัดสมรรถนะบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล
รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล, มาเรียม นิลพันธุ์ 84-93
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี
บุญฤทธิ์ ปิยศรี, มาเรียม นิลพันธุ์ 97-109
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการวิจัย ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รุจิราพร รามศิริ
รุจิราพร รามศิริ, มาเรียม นิลพันธุ์ 110-122
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ นิวัฒน์ บุญสม
นิวัฒน์ บุญสม, มาเรียม นิลพันธุ์ 123-134
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสูตร สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู พิจิตรา ทีสุกะ
พิจิตรา ทีสุกะ, สุเทพ อ่วมเจริญ 135-147
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่บูรณาการกลยุทธ์การพัฒนาทักษะ การคิดขั้นสูงเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จินตนา ศิริธํญญารัตน์
จินตนา ศิริธญญารัตน์, วิสาข์ จัติวัตร์ 148-162
การพัฒนาแบบจำลองการดูแลให้คำปรึกษาผสมผสานเทคโนโลยีสื่อสังคม เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วทัญญู ขลิบเงิน
วทัญญู ขลิบเงิน, มาเรียม นิลพันธุ์ 163-176
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพครูด้านการจัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย เกษศิรินทร์ ศรีสัมฤทธฺ์
เกษศิรินทร์ ศรีสัมฤทธิ์, มาเรียม นิลพันธุ์ 177-189
การพัฒนาหลักสูตรนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ฉวีวรรณ ตาลสุก
ฉวีวรรณ ตาลสุก, มาเรียม นิลพันธุ์ 190-203
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ธนานันต์ ดียิ่ง
ธนานันต์ ดียิ่ง, สุเทพ อ่วมเจริญ 204-216
ทฤษฎีบารมี ชยพล เพชรพิมล
ชยพล เพชรพิมล, นพดล เจนอักษร 217-229
พจนานุกรมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขนิษฐา พลายเพ็ชร์
ขนิษฐา พลายเพ็ชร์, ประเสริฐ อินทร์รักษ์ 230-241
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านหนังตะลุง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมท้องถิ่น สุพัตรา คงขำ
สุพัตรา คงขำ, นรินทร์ สังข์รักษา 242-255
การศึกษาพัฒนาการของเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นไทยสำหรับเด็กปฐมวัย ปิยะนุช สุวรรณเทพ
ปิยะนุช สุวรรณเทพ, สุเทพ อ่วมเจริญ 256-269
การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E กนกวรรณ พิทยะภัทร์
กนกวรรณ พิทยะภัทร์, ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 270-280
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พัชรี ม้าละออ
พัชรี ม้าละออเพชร, ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 281-292
การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพโรงเรียนสองภาษาเอกชน ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มณฑา วิญญูโสภิต
มณฑา วิญญโสภิต, ประกอบ คุณารักษ์ 293-306
การบริหารจัดการคุณภาพหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ขนิษฐา วรฮาด
ขนิษฐา วรฮาด, ดวงใจ ชนะสิทธิ์ 307-323
การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศรากร บุญปุถัมภ์
ศรากร บุญปถัมภ์, สมพงษ์ แตงตาด 324-337
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองและพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ณฐกรณ์ ดำชะอม
ณฐกรณ์ ดำชะอม, ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ 338-354

บทวิจารณ์หนังสือ

Action Research, Innovation and Change PDF
นวลฉวี ประเสริฐสุข 355-361

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

Peer Revivew ผู้ทรงคุณวุฒิ
peer review 362-363

รายชื่อกองบรรณาธิการวารสาร

Publication Department กองบรรณาธิการ
Publication Department 364

สารบัญ

สาร สารบัญ
สารบัญ สารบัญ

บทบรรณาธิการ

บท บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ บทบรรณาธิการ